Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Profile krajów

Dania

 

 

 

Źródła wykorzystywane do zestawiania informacji dotyczących zdrowia i adaptacji dla profili poszczególnych krajów różnią się w zależności od kraju. W przypadku państw członkowskich UE informacje opierają się na oficjalnych sprawozdaniach dotyczących dostosowania: Sprawozdawczość w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu na podstawie rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu (zob. sprawozdawczość UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, profile krajów ADAPTw sprawie klimatu) oraz sprawozdawczość dostosowawcza z 2019 r. na podstawie rozporządzenia w sprawie unijnego mechanizmu monitorowania gazów cieplarnianych. Te dwa mechanizmy sprawozdawcze są określane łącznie jako „oficjalna sprawozdawczość UE na temat przystosowania się do zmiany klimatu”. Uwaga: Odpowiednie informacje zostały skopiowane z oficjalnego sprawozdania UE na temat dostosowania (przedstawionego do 21 lipca 2021 r.), bez dalszego opracowywania treści tekstu. Niektóre informacje, ważne w momencie składania sprawozdań, mogą utracić ważność w dniu dzisiejszym. Wszelkie niezbędne dodatki do tekstu są wyraźnie zaznaczone.

Ponadto informacje zebrane w analizie EEA dotyczącej zmiany klimatu i zdrowia: przedstawiono przegląd polityki krajowej w Europie (2021 r.), tabelę wyników w zakresie gotowości przystosowania się do zmiany klimatu (2018 r.) oraz badanie WHO na temat polityki w zakresie zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu w Unii Europejskiej (2018 r.). Uwaga: Niektóre informacje, ważne w momencie publikacji, mogą utracić ważność w dniu dzisiejszym. Wszelkie niezbędne dodatki do tekstu są wyraźnie zaznaczone.

Źródła informacji dla państw członkowskich EOG spoza UE są bardziej ograniczone.

Informacje ze sprawozdania EEA. Zmiana klimatu i zdrowie: przegląd polityki krajowej w Europie (2022)

Przeanalizowano krajowe strategie polityczne w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i krajowe strategie zdrowotne w celu określenia zakresu wpływu na zdrowie związane z klimatem (fizycznego, psychicznego i społecznego) oraz rodzajów interwencji ukierunkowanych na nie. Sprawozdanie zawiera europejski przegląd, podczas gdy zasięg geograficzny różnych aspektów polityki krajowej w całej Europie można zwizualizować za pomocą przeglądarki map. Wyniki dla Danii podsumowano tutaj.

Dokumenty strategiczne poddane przeglądowi:

Strategia przystosowania się do zmiany klimatu w Danii (2008 r.)

Aspekty ujęte w zmienionym dokumencie politycznym:

Informacje pochodzące z oficjalnych sprawozdań UE na temat przystosowania się do zmiany klimatu. Raportowanie GovReg (2021), raportowanie MMR (2019)

Zdrowie jest jednym z jedenastu sektorów objętych krajową strategią adaptacyjną (NAS, 2008 [redaktorzy]) i planem działania (NAP, 2012 [redaktorzy])). Dwa z pięciu duńskich regionów przeprowadziły badania dotyczące wpływu na klimat i zagrożeń jako podstawy regionalnego planowania strategicznego w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, przy czym zdrowie jest jednym z najbardziej objętych nimi sektorów. Region Stołeczny Danii ustanowił organizację współpracy mającą na celu wspieranie gmin, zakładów wodociągowych i szpitali w ich wysiłkach na rzecz przejścia od planu do działań w dziedzinie adaptacji.

W 2012 r. centralnie zwołana grupa zadaniowa ds. przystosowania się do zmiany klimatu przeprowadziła sektorową i międzysektorową analizę zagrożeń i podatności na zmianę klimatu pod nazwą„Zmapowanie zmian klimatu – bariery i możliwości działania”. Przeanalizowano w nim 14 sektorów, w tym gotowość w zakresie zdrowia i stanu wyjątkowego, w odniesieniu do których przedstawiono podstawową analizę istotnych skutków zmiany klimatu, odpowiedni podział obowiązków między władzami a obywatelami prywatnymi, możliwości przystosowania się do zmiany klimatu, planowane i realizowane inicjatywy oraz bariery i możliwości przyszłych działań.

Ponowna ocena obszarów ryzyka w 2018 r. doprowadziła do znacznego rozszerzenia dwóch obszarów ryzyka i wyznaczenia czterech dodatkowych obszarów. Dokonano tego na podstawie skorygowanej metodyki krajowej oceny ryzyka, zgodnie z którą wskaźnik ryzyka oblicza się w sieci 100 m dla całego kraju. W związku z tym ocena znaczących negatywnych skutków dla zdrowia ludzkiego, środowiska, dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej jest lepiej uwzględniana w ocenie ryzyka.

Informacje z tablicy wyników gotowości dostosowawczej. Karty krajowe (2018)

Sprawozdanie z 2012 r. sporządzone przez centralnie zwołaną grupę zadaniową ds. przystosowania się dozmiany klimatu, zatytułowane „Zmapowanie zmian klimatu – bariery i możliwości działania”, włączyło zdrowie do sektorowej i międzysektorowej analizy zagrożeń i podatności na zmiany klimatu.

Zasoby w katalogu Obserwatorium na temat Danii