Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Profile krajów

Finlandia

 

 

 

Źródła wykorzystywane do zestawiania informacji dotyczących zdrowia i adaptacji dla profili poszczególnych krajów różnią się w zależności od kraju. W przypadku państw członkowskich UE informacje opierają się na oficjalnych sprawozdaniach dotyczących dostosowania: Sprawozdawczość w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu na podstawie rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu (zob. sprawozdawczość UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, profile krajów ADAPTw sprawie klimatu) oraz sprawozdawczość dostosowawcza z 2019 r. na podstawie rozporządzenia w sprawie unijnego mechanizmu monitorowania gazów cieplarnianych. Te dwa mechanizmy sprawozdawcze są określane łącznie jako „oficjalna sprawozdawczość UE na temat przystosowania się do zmiany klimatu”. Uwaga: Odpowiednie informacje zostały skopiowane z oficjalnego sprawozdania UE na temat dostosowania (przedstawionego do 21 lipca 2021 r.), bez dalszego opracowywania treści tekstu. Niektóre informacje, ważne w momencie składania sprawozdań, mogą utracić ważność w dniu dzisiejszym. Wszelkie niezbędne dodatki do tekstu są wyraźnie zaznaczone.

Ponadto informacje zebrane w analizie EEA dotyczącej zmiany klimatu i zdrowia: przedstawiono przegląd polityki krajowej w Europie (2021 r.), tabelę wyników w zakresie gotowości przystosowania się do zmiany klimatu (2018 r.) oraz badanie WHO na temat polityki w zakresie zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu w Unii Europejskiej (2018 r.). Uwaga: Niektóre informacje, ważne w momencie publikacji, mogą utracić ważność w dniu dzisiejszym. Wszelkie niezbędne dodatki do tekstu są wyraźnie zaznaczone.

Źródła informacji dla państw członkowskich EOG spoza UE są bardziej ograniczone.

Informacje ze sprawozdania EEA. Zmiana klimatu i zdrowie: przegląd polityki krajowej w Europie (2022)

Przeanalizowano krajowe strategie polityczne w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i krajowe strategie zdrowotne w celu określenia zakresu wpływu na zdrowie związane z klimatem (fizycznego, psychicznego i społecznego) oraz rodzajów interwencji ukierunkowanych na nie. Sprawozdanie zawiera europejski przegląd, podczas gdy zasięg geograficzny różnych aspektów polityki krajowej w całej Europie można zwizualizować za pomocą przeglądarki map. Wyniki dla Finlandii podsumowano tutaj.

Dokumenty strategiczne poddane przeglądowi:

Fiński krajowy plan przystosowania się do zmiany klimatu na 2022 r. (2014 r.)

Zmiany klimatu w sektorze społecznym i zdrowotnym: Plan przystosowania się do zmiany klimatu Ministerstwa Spraw Społecznych i Zdrowia (2021–2031)

Aspekty ujęte w zmienionym dokumencie politycznym:

Informacje pochodzące z oficjalnych sprawozdań UE na temat przystosowania się do zmiany klimatu. Raportowanie GovReg (2021), raportowanie MMR (2019)

SprawozdawczośćMMR od 2019 r. nie jest dostępna; powyższy link dotyczy aktualizacji MMR2015 z 2017 r.

W odniesieniu do przeglądu krajowej strategii adaptacji (NAS, 2005 [redaktorzy]) w 2013 r. przeprowadzono badanie skutków zmiany klimatu i podatności sektorów na zagrożenia. Przeprowadzono bardziej szczegółowe badania podatności na zagrożenia w konkretnych sektorach lub w określonych środowiskach, a częściowo uwzględniono aspekty zdrowotne, takie jak trwające prace nad podatnością osób starszych na zmianę klimatu. Fiński krajowy plan przystosowania się do zmiany klimatu na 2022 r. (NAP, 2014 [redaktorzy]) obejmuje wpływ na zagrożenia dla zdrowia i zdrowia.

W ramach projektu SIETO (2017–2018) opracowano ramy dla spójnych krajowych ocen narażenia i ryzyka; była innowacyjna, obejmująca badania transgraniczne z zakresu nauk przyrodniczych, zdrowia, bezpieczeństwa i metrologii.

W 2021 r. sektor zdrowia opracował swój pierwszy plan adaptacyjny, czyli plan działania na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu w Ministerstwie Spraw Społecznych i Zdrowia.

Helsinki Region Environmental Services Authority przygotowuje obecnie program zrównoważonego życia miejskiego dla obszaru metropolitalnego Helsinek, który realizuje strategiczną wizję HSY 2025 „Razem stworzymy najbardziej zrównoważony obszar miejski na świecie”. Jednym z tematów programu jest przystosowanie się do zmiany klimatu, a zatem będzie on stanowić następną regionalną strategię adaptacyjną. Proponowane środki dostosowawcze są powiązane z czterema głównymi tematami programu: żywność (np. przygotowanie przewodnika dotyczącego rolnictwa miejskiego), planowanie urbanistyczne (np. mapowanie i rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury), budowanie budynków (np. pilotowanie zielonych modernizacji miejskich) i dobrostan (np. opracowanie instrukcji zapobiegania wpływowi upałów w opiece domowej, ośrodkach opieki dziennej i szkołach).

Informacje z tablicy wyników gotowości dostosowawczej. Karty krajowe (2018)

Fiński Instytut Zdrowia i Opieki Społecznej (THL) jest fińską agencją ekspercką, która dostarcza wiarygodnych informacji na temat zdrowia i dobrostanu na potrzeby podejmowania decyzji i działań w tej dziedzinie. THL monitoruje częstość występowania chorób zakaźnych za pomocą kilku systemów nadzoru. THL gromadzi również informacje na temat wpływu zdarzeń pogodowych i zmiany klimatu na bezpieczeństwo wody pitnej i zdrowie ludzi, wpływ na zdrowie związane z falami upałów oraz inne skutki zdrowotne związane z klimatem.

Informacje z publikacji WHO. Polityka w zakresie zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu w Unii Europejskiej (2018 r.)

Celem krajowego planu działania Finlandii do 2022 r. jest zapewnienie temu krajowi zdolności do przystosowania się do zmian klimatu i zarządzania ryzykiem z nimi związanym. System opieki zdrowotnej musi zapewniać wysoką jakość usług, które pozwolą na wysoki poziom nadzoru nad chorobami – zwłaszcza chorób zakaźnych – oraz zapewnić podstawowe potrzeby instytucjonalne w zakresie ochrony zdrowia (takie jak bezpieczne zaopatrzenie w wodę). Ministerstwo Spraw Społecznych i Zdrowia przedstawiło gminom wytyczne dotyczące tego, jak włączyć kwestie klimatyczne do planowania gotowości na ochronę zdrowia oraz jak zapewnić bezpieczeństwo cieplne (od fal upałów i upałów), zwłaszcza dla osób objętych opieką długoterminową.

Istnieje wzmocniony nadzór nad kleszczowym zapaleniem mózgu i legionellą, co ma znaczenie dla potencjalnego wpływu zmiany klimatu na zachorowalność na choroby.

Zasoby w katalogu Obserwatorium na temat Finlandii