Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Profile krajów

Francja

 

 

 

Źródła wykorzystywane do zestawiania informacji dotyczących zdrowia i adaptacji dla profili poszczególnych krajów różnią się w zależności od kraju. W przypadku państw członkowskich UE informacje opierają się na oficjalnych sprawozdaniach dotyczących dostosowania: Sprawozdawczość w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu na podstawie rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu (zob. sprawozdawczość UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, profile krajów ADAPTw sprawie klimatu) oraz sprawozdawczość dostosowawcza z 2019 r. na podstawie rozporządzenia w sprawie unijnego mechanizmu monitorowania gazów cieplarnianych. Te dwa mechanizmy sprawozdawcze są określane łącznie jako „oficjalna sprawozdawczość UE na temat przystosowania się do zmiany klimatu”. Uwaga: Odpowiednie informacje zostały skopiowane z oficjalnego sprawozdania UE na temat dostosowania (przedstawionego do 21 lipca 2021 r.), bez dalszego opracowywania treści tekstu. Niektóre informacje, ważne w momencie składania sprawozdań, mogą utracić ważność w dniu dzisiejszym. Wszelkie niezbędne dodatki do tekstu są wyraźnie zaznaczone.

Ponadto informacje zebrane w analizie EEA dotyczącej zmiany klimatu i zdrowia: przedstawiono przegląd polityki krajowej w Europie (2021 r.), tabelę wyników w zakresie gotowości przystosowania się do zmiany klimatu (2018 r.) oraz badanie WHO na temat polityki w zakresie zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu w Unii Europejskiej (2018 r.). Uwaga: Niektóre informacje, ważne w momencie publikacji, mogą utracić ważność w dniu dzisiejszym. Wszelkie niezbędne dodatki do tekstu są wyraźnie zaznaczone.

Źródła informacji dla państw członkowskich EOG spoza UE są bardziej ograniczone.

Informacje ze sprawozdania EEA. Zmiana klimatu i zdrowie: przegląd polityki krajowej w Europie (2022)

Przeanalizowano krajowe strategie polityczne w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i krajowe strategie zdrowotne w celu określenia zakresu wpływu na zdrowie związane z klimatem (fizycznego, psychicznego i społecznego) oraz rodzajów interwencji ukierunkowanych na nie. Sprawozdanie zawiera europejski przegląd, podczas gdy zasięg geograficzny różnych aspektów polityki krajowej w całej Europie można zwizualizować za pomocą przeglądarki map. Wyniki dla Francji podsumowano tutaj.

Dokumenty strategiczne poddane przeglądowi:

Francuska strategia przystosowania się do zmiany klimatu (2006 r.)

Pierwszy krajowy plan adaptacyjny (2018)

Drugi krajowy plan adaptacji (2018 r.)

Krajowa strategia zdrowotna (2018–2022)

Czwarty Krajowy Plan Zdrowia i Ochrony Środowiska 

Aspekty ujęte w zmienionym dokumencie politycznym:

Informacje pochodzące z oficjalnych sprawozdań UE na temat przystosowania się do zmiany klimatu. Raportowanie GovReg (2021), raportowanie MMR (2019)

Wszystkie informacje zgłoszono w ramach MMR w 2019 r.

W ramach drugiego krajowego planu adaptacji (NAP-2, 2018 r. [redaktorzy]) powstanie centrum zasobów na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu, najlepiej wykorzystujące nowe technologie w celu ułatwienia wspólnego uczenia się, dostępu do najlepszych praktyk i prezentacji map podmiotów, zwłaszcza na szczeblu terytorialnym. Centrum obejmie następujące tematy: zdrowie (w tym w miejscu pracy), woda, rolnictwo, leśnictwo, gleba, różnorodność biologiczna, zagrożenia naturalne, planowanie urbanistyczne, mobilność, rybołówstwo i akwakultura, turystyka, sektor finansowy.

Informacje z publikacji WHO. Polityka w zakresie zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu w Unii Europejskiej (2018 r.)

Francja opracowała strategiczne ramy przystosowania się do zmiany klimatu, a zdrowie jako podejście przekrojowe (2007 r. [redaktorzy]). Krajowa ocena podatności na zmiany klimatu, wpływu i przystosowania się do niej (2009 r. [redaktorzy]) obejmuje zdrowie.

Ministerstwo Środowiska nadzoruje cały KPRU, ale krajowa Agencja Zdrowia Publicznego odpowiada za działania w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. Prowadzi również nadzór naukowy i badania naukowe, oceny ryzyka podatności i zdrowia, szkolenia personelu i informowanie o ryzyku.

Opracowano krajowy plan zapobiegania ciepłemu, oparty na współpracy między służbami klimatycznymi a Agencją Zdrowia Publicznego. Obejmuje prognozowanie pogody, nadzór zdrowotny w czasie zbliżonym do rzeczywistego i promocję zdrowia.

Zasoby w katalogu Obserwatorium na temat Francji