Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Profile krajów

Niemcy

 

 

 

Źródła wykorzystywane do zestawiania informacji dotyczących zdrowia i adaptacji dla profili poszczególnych krajów różnią się w zależności od kraju. W przypadku państw członkowskich UE informacje opierają się na oficjalnych sprawozdaniach dotyczących dostosowania: Sprawozdawczość w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu na podstawie rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu (zob. sprawozdawczość UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, profile krajów ADAPTw sprawie klimatu) oraz sprawozdawczość dostosowawcza z 2019 r. na podstawie rozporządzenia w sprawie unijnego mechanizmu monitorowania gazów cieplarnianych. Te dwa mechanizmy sprawozdawcze są określane łącznie jako „oficjalna sprawozdawczość UE na temat przystosowania się do zmiany klimatu”. Uwaga: Odpowiednie informacje zostały skopiowane z oficjalnego sprawozdania UE na temat dostosowania (przedstawionego do 21 lipca 2021 r.), bez dalszego opracowywania treści tekstu. Niektóre informacje, ważne w momencie składania sprawozdań, mogą utracić ważność w dniu dzisiejszym. Wszelkie niezbędne dodatki do tekstu są wyraźnie zaznaczone.

Ponadto informacje zebrane w analizie EEA dotyczącej zmiany klimatu i zdrowia: przedstawiono przegląd polityki krajowej w Europie (2021 r.), tabelę wyników w zakresie gotowości przystosowania się do zmiany klimatu (2018 r.) oraz badanie WHO na temat polityki w zakresie zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu w Unii Europejskiej (2018 r.). Uwaga: Niektóre informacje, ważne w momencie publikacji, mogą utracić ważność w dniu dzisiejszym. Wszelkie niezbędne dodatki do tekstu są wyraźnie zaznaczone.

Źródła informacji dla państw członkowskich EOG spoza UE są bardziej ograniczone.

Informacje ze sprawozdania EEA. Zmiana klimatu i zdrowie: przegląd polityki krajowej w Europie (2022)

Przeanalizowano krajowe strategie polityczne w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i krajowe strategie zdrowotne w celu określenia zakresu wpływu na zdrowie związane z klimatem (fizycznego, psychicznego i społecznego) oraz rodzajów interwencji ukierunkowanych na nie. Sprawozdanie zawiera europejski przegląd, podczas gdy zasięg geograficzny różnych aspektów polityki krajowej w całej Europie można zwizualizować za pomocą przeglądarki map. Wyniki dla Niemiec podsumowano tutaj.

Dokumenty strategiczne poddane przeglądowi:

Niemiecka strategia przystosowania się do zmiany klimatu (2008 r.)

Sprawozdanie monitorujące z 2019 r. dotyczące niemieckiej strategii przystosowania się do zmiany klimatu 

Drugie sprawozdanie z postępu prac nad niemiecką strategią na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu (DAS) (2020)

Ocena wpływu na klimat i ryzyko w 2021 r. dla Niemiec. Podsprawozdanie 5: Zagrożenia i adaptacja w klastrach tematycznych Gospodarka i zdrowie

Globalna strategia zdrowotna niemieckiego rządu federalnego na 2020 r.

Aspekty ujęte w zmienionym dokumencie politycznym:

Informacje pochodzące z oficjalnych sprawozdań UE na temat przystosowania się do zmiany klimatu. Raportowanie GovReg (2021), raportowanie MMR (2019)

Niemiecka krajowa strategia adaptacji (NAS, 2008 [redaktorzy]) i plan adaptacji (NAP, przyjęty po raz pierwszy w 2011 r.)są podzielone na 15 obszarów działania, w tym zdrowie ludzkie.

Jeden rozdział ogólnej krajowej oceny narażenia (wydawcy z2015r.) poświęcony jest zdrowiu ludzkiemu. Raport sugeruje średnią podatność zdrowia ludzkiego na zmiany klimatu w najbliższej przyszłości. W dziedzinie opieki zdrowotnej w sprawozdaniu stwierdzono, że zdolność adaptacyjna jest obecnie od średniej do wysokiej: limity przepustowości (obciążenie służb ratunkowych, szpitali i lekarzy) nie zostały osiągnięte i istnieje dobra podstawowa usługa. Wraz z przyjęciem wstępnego sprawozdania z postępu prac nad niemiecką strategią przystosowania się do zmiany klimatu w 2015 r. rząd federalny postanowił przeprowadzać oceny narażenia co sześć lat. Drugie sprawozdanie z postępu prac opublikowano w 2020 r. Szczególną uwagę zwraca się na narażenie na ciepło jako jeden z największych obecnie skutków dla zdrowia ludzkiego. Przyjęte działania obejmują informowanie ogółu społeczeństwa i pracowników służby zdrowia oraz rozwijanie kontaktów z szczególnie wrażliwymi grupami ludności (np. osobami starszymi, osobami z istniejącymi wcześniej schorzeniami, dziećmi). Dokonano przeglądu obowiązujących przepisów i obowiązujących przepisów państwowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do ciepła i promieniowania UV, na przykład przepisów technicznych dotyczących miejsc pracy (ASR). Ponadto rozporządzenie w sprawie profilaktycznej opieki zdrowotnej zostanie ocenione pod kątem progów profilaktycznych badań kontrolnych w odniesieniu do zawodów związanych z aktywnością na świeżym powietrzu poddawanym intensywnemu narażeniu na naturalne promieniowanie UV.

W ostatnich latach zacieśniła się również współpraca strategiczna między rządem federalnym a Stanami Federalnymi. Na przykład wiosną 2017 r. Federalna/Federalna Grupa Robocza ad hoc ds. przystosowania się do skutków zmian klimatu w sektorze zdrowia (GAK), pod przewodnictwem Federalnego Ministerstwa Środowiska i Federalnego Ministerstwa Zdrowia, opublikowała "Zalecenia działania: Plany działania w zakresie ciepła w celu ochrony zdrowia ludzkiego. Zalecenia te skierowane są do władz lokalnych i regionalnych i mają służyć za podstawę do opracowania regionalnych planów działania w zakresie ciepła. Celem planu działania na rzecz ciepła jest unikanie chorób i zgonów związanych z ciepłem i promieniowaniem UV poprzez zapobieganie ekspozycji. Grupa robocza ad hoc została powołana na stałe w celu ułatwienia międzyagencyjnego dialogu na temat zdrowia ludzkiego w kontekście zmiany klimatu.

Federalna sieć przystosowania się do zmiany klimatu zdefiniowała „łańcuchy oddziaływania” dla każdego obszaru działania niemieckiej strategii adaptacji w celu wizualizacji zależności przyczynowo-skutkowych między sygnałami klimatycznymi a potencjalnymi skutkami klimatycznymi. Stwierdzono, że klimat ma duży wpływ na zdrowie człowieka, a wpływ zmian klimatu na ludność może być pozytywny i negatywny. Zmiany demograficzne mogą również wpływać na wrażliwość ludzi na środowisko. Zmiany temperatury, wilgotności, częstotliwości ekstremalnych zdarzeń pogodowych i warunków pogodowych mają silny wpływ na ludzi. Ogólnie rzecz biorąc, cztery z 14 zidentyfikowanych skutków klimatycznych dla zdrowia ludzkiego zostały szczegółowo zbadane, w tym „stres cieplny”, „Wdychanie trudności z powodu ozonu na poziomie przyziemnym”, „Przewoźniki patogenów” i „Obciążenie służb ratunkowych, szpitali i lekarzy”. Oprócz wskaźników zastępczych przeprowadzono również badania eksperckie w celu operacyjności tych skutków klimatycznych.

Niemiecka Narodowa Służba Meteorologiczna wzmocniła swój system ostrzegania, poprawiając przestrzenną rozdzielczość poważnych ostrzeżeń pogodowych na poziomie gminy i poprawiając ich rozpowszechnianie, zwłaszcza poprzez wykorzystanie aplikacji internetowych. Wprowadzono również znaczne ulepszenia w zakresie rozwoju modułowego systemu ostrzegania prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych do celów ochrony ludności. System integruje systemy ostrzegawcze działające na różnych szczeblach administracyjnych (od federalnych do miejskich) oraz szereg różnych urządzeń ostrzegawczych. Oba systemy (Krajowa Służba Meteorologiczna i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych) są ze sobą połączone, co umożliwia dostarczanie krótkich komunikatów ostrzegawczych do społeczeństwa i połączonych stacji medialnych i władz.

Większość patogenów wrażliwych na zmianę klimatu podlega obowiązkowi zgłoszenia w Niemczech, a dogłębne analizy tych danych są regularnie przeprowadzane przez krajowy organ ds. zdrowia publicznego. Krajowe projekty monitorowania komarów zostały zrealizowane przez Federalne Ministerstwo Żywienia i Rolnictwa oraz Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego, które badały również wpływ zmian klimatu na drogę wjazdu i ustanowienie inwazyjnych komarów w Niemczech oraz kompetencje wektorowe dla patogenów ludzkich u rodzimych gatunków komarów. Wdrożono również projekty monitorowania kleszczy. Niemcy ustanowiły krajową komisję ds. komarów jako wektorów czynników chorobotwórczych, która opracowała na przykład krajowy plan działania na rzecz zwalczania Aedes albopictus.

Dostępne informacje na temat chorób przenoszonych przez wektory i gryzonie nie są wystarczające do skorelowania skutków klimatycznych i zakażeń. Trwa jednak kilka finansowanych projektów badawczych, które dotyczą zmian klimatu i kleszczy/choroby przenoszone przez odkleszcze, zmiany klimatu i egzotycznych komarów oraz zmian klimatu i chorób przenoszonych przez gryzonie (w tym badania korelacji/przyczynowości liczebności norek bankowych i zakażeń hantawirusem).

Od 1997 r. istnieje sieć laboratoriów referencyjnych, która stopniowo rozszerzyła się na wszystkie patogeny wrażliwe na zmiany klimatyczne. Krajowa Agencja Żywności prowadzi krajowy projekt adaptacji produkcji wody pitnej do zmian klimatu, między innymi we współpracy z Agencją Zdrowia Publicznego.

Kto studiuje przypadki z publikacji. Polityka w zakresie zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu w Unii Europejskiej (2018 r.)

Główny plan realizacji planów działania w zakresie zdrowia cieplnego

Federalna Grupa Robocza ds. Przystosowania się do Skutków Zmian Klimatu w Sektorze Zdrowia opracowała zalecenia dotyczące planów działania na rzecz zdrowia cieplnego w celu ochrony zdrowia ludzkiego, które służą jako główny plan zapewnienia lepszej ochrony zdrowia publicznego w Niemczech w długich okresach ekstremalnie wysokich temperatur w okresie letnim. Jako wkład do NAS dla sektora zdrowia zalecenia mają na celu wdrożenie środków adaptacyjnych i zapobieganie skutkom zdrowotnym związanym z ekstremalnym upałem na szczeblu regionalnym i lokalnym. Od 2018 r. niemiecka Agencja Środowiska i Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego będą nadal kontaktować się z rządami stanów federalnych i szczebelem lokalnym w celu regularnego uzyskiwania informacji na temat realizacji wszelkich ogólnych planów działania w zakresie zdrowia cieplnego, a w szczególności o bieżących działaniach adaptacyjnych związanych ze zdrowiem cieplnym.

Nadzór nad Aedes albopictus w ramach wdrażania IHR (2005)

Aby wykryć możliwe drogi wejścia dla nowych gatunków wektorów, w latach 2012–2016 komary były regularnie uwięzione w wcześniej zidentyfikowanych miejscach ryzyka w Niemczech. Ważnymi punktami wejścia są autostrady z ruchem turystycznym z Włoch i południowej Francji, a także terminale dla pociągów towarowych z Włoch. W związku z tym nadzór nad Aedes albopictus przyczynia się do wdrożenia IHR (2005) w Niemczech, ponieważ komary mogą założyć się w Niemczech z powodu zmiany klimatu. Regularne monitorowanie miejsc zagrożonych jest konieczne w celu wykrycia wprowadzenia i ustanowienia Aedes albopictus na wczesnym etapie, ponieważ należy wdrożyć szybkie środki kontroli, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się.

Regionalny system prognoz występowania gryzoni

Ludzkie patogenne hantawirusy w Niemczech są przenoszone przez małe gryzonie, takie jak norki bankowe (Myodes glareolus), które noszą wirusa Puumala (PUUV). Opracowano oparte na pogodzie modele predyspozycyjne dotyczące występowania fiolek bankowych przenoszących PUUV i ludzkich częstości występowania PUUV. Stwierdzono ścisłe korelacje liczebności norek bankowych z parametrami pogody do dwóch poprzednich lat. Pozwala to przewidywać ewentualne wybuchy populacyjne zbiornika gryzoni PUUV lub epidemii PUUV w Niemczech 0,5–1,5 roku wcześniej. W odniesieniu do zmieniających się warunków klimatycznych taki system ostrzegania daje możliwość ostrzegania służb zdrowia i ogółu ludności w odpowiednim czasie o podjęcie środków zapobiegawczych, a tym samym ograniczenie wpływu epidemii PUUV na zdrowie ludzi.

Projekt Szkoły Przystosowania się do Klimatu

Projekt Climate Adaptation School był wspierany przez Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego. Jego celem było opracowanie interdyscyplinarnego programu kształcenia i szkolenia dla pracowników służby zdrowia, mającego na celu opracowanie i przekazanie podsumowania zagrożeń i zagrożeń dla zdrowia związanych z pogodą lub klimatem oraz możliwych reakcji na nie, koncentrując się zarówno na aspektach profilaktycznych, jak i diagnostycznych i terapeutycznych. W różnych miejscach w Niemczech wygłoszono serię wykładów dla lekarzy i pielęgniarek; ogólnie rzecz biorąc, zainteresowanie tematem było silne. Po szeroko zakrojonych konsultacjach z radą doradczą, w ramach kongresów z zakresu medycyny wewnętrznej, alergologii, pneumologii i dermatologii oferowane były moduły szkoleniowe Szkoły Przystosowania Klimatu (szczególnie te dotyczące UV, ozonu, ciepła i pyłków). Powstała powiązana strona internetowa poświęcona zmianie klimatu i zdrowiu: nowoczesna platforma wymiany wiedzy, która obejmuje moduły eLearning oraz bazę wiedzy.

Zasoby w katalogu Obserwatorium na temat Niemiec