Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Profile krajów

Włochy

 

 

 

Źródła wykorzystywane do zestawiania informacji dotyczących zdrowia i adaptacji dla profili poszczególnych krajów różnią się w zależności od kraju. W przypadku państw członkowskich UE informacje opierają się na oficjalnych sprawozdaniach dotyczących dostosowania: Sprawozdawczość w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu na podstawie rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu (zob. sprawozdawczość UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, profile krajów ADAPTw sprawie klimatu) oraz sprawozdawczość dostosowawcza z 2019 r. na podstawie rozporządzenia w sprawie unijnego mechanizmu monitorowania gazów cieplarnianych. Te dwa mechanizmy sprawozdawcze są określane łącznie jako „oficjalna sprawozdawczość UE na temat przystosowania się do zmiany klimatu”. Uwaga: Odpowiednie informacje zostały skopiowane z oficjalnego sprawozdania UE na temat dostosowania (przedstawionego do 21 lipca 2021 r.), bez dalszego opracowywania treści tekstu. Niektóre informacje, ważne w momencie składania sprawozdań, mogą utracić ważność w dniu dzisiejszym. Wszelkie niezbędne dodatki do tekstu są wyraźnie zaznaczone.

Ponadto informacje zebrane w analizie EEA dotyczącej zmiany klimatu i zdrowia: przedstawiono przegląd polityki krajowej w Europie (2021 r.), tabelę wyników w zakresie gotowości przystosowania się do zmiany klimatu (2018 r.) oraz badanie WHO na temat polityki w zakresie zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu w Unii Europejskiej (2018 r.). Uwaga: Niektóre informacje, ważne w momencie publikacji, mogą utracić ważność w dniu dzisiejszym. Wszelkie niezbędne dodatki do tekstu są wyraźnie zaznaczone.

Źródła informacji dla państw członkowskich EOG spoza UE są bardziej ograniczone.

Informacje ze sprawozdania EEA. Zmiana klimatu i zdrowie: przegląd polityki krajowej w Europie (2022)

Przeanalizowano krajowe strategie polityczne w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i krajowe strategie zdrowotne w celu określenia zakresu wpływu na zdrowie związane z klimatem (fizycznego, psychicznego i społecznego) oraz rodzajów interwencji ukierunkowanych na nie. Sprawozdanie zawiera europejski przegląd, podczas gdy zasięg geograficzny różnych aspektów polityki krajowej w całej Europie można zwizualizować za pomocą przeglądarki map. Wyniki dla Włoch podsumowano tutaj.

Dokumenty strategiczne poddane przeglądowi:

Krajowa strategia przystosowania się do zmiany klimatu

Nplan prewencji na lata 2020–2025 

Aspekty ujęte w zmienionym dokumencie politycznym:

Informacje pochodzące z oficjalnych sprawozdań UE na temat przystosowania się do zmiany klimatu.  Raportowanie GovReg (2021), raportowanie MMR (2019)

W krajowej strategii adaptacji (NAS, 2015 r. [redaktorzy]), w tym zdrowie, wskazano kilka priorytetowych sektorów podatnych na zagrożenia. Zdrowie jest również jednym z sektorów uwzględnionych w projekcie krajowego planu adaptacji (NAP, 2018 [redaktorzy]).

Informacje z tablicy wyników gotowości dostosowawczej. Karty krajowe (2018)

Krajowy plan operacyjny na rzecz zapobiegania skutkom fal upałów na zdrowie został opracowany przez włoskie Ministerstwo Zdrowia we współpracy z innymi instytucjami. Głównym celem jest wspieranie koordynacji między instytucjami na różnych szczeblach sprawowania rządów oraz opracowanie wytycznych dotyczących wdrożenia scentralizowanego systemu przewidywania i zapobiegania skutkom fal upałów dla zdrowia.

Kto studiuje przypadki z publikacji. Polityka w zakresie zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu w Unii Europejskiej (2018 r.)

Wpływ zmian klimatu na zdrowie ludzi w ramach wizji „Zdrowie planetarne” był włoskim projektem realizowanym przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Instytut Zdrowia we współpracy z WHO i Ministerstwem Środowiska. Zgromadziła ona ponad 40 włoskich naukowców zajmujących się zdrowiem i klimatem z 12 odpowiednich instytucji krajowych w sektorach zdrowia, środowiska i klimatu, aby przedstawić istotne zalecenia naukowe na posiedzeniu ministerialnym grupy G7 ds. zdrowia w 2017 r. W ramach projektu pierwszy profil kraju klimatycznego i zdrowotnego dla Włoch został opracowany w ramach szeroko zakrojonych międzysektorowych badań i analiz. Przedstawiono w nim obecne strategie na rzecz budowania odporności na zmiany klimatu w sektorze zdrowia poprzez edukację, podnoszenie świadomości, zintegrowany nadzór oraz skuteczne systemy wczesnego ostrzegania i reagowania.

Zasoby w katalogu Obserwatorium na temat Włoch