Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Profile krajów

Łotwa

 

 

 

Źródła wykorzystywane do zestawiania informacji dotyczących zdrowia i adaptacji dla profili poszczególnych krajów różnią się w zależności od kraju. W przypadku państw członkowskich UE informacje opierają się na oficjalnych sprawozdaniach dotyczących dostosowania: Sprawozdawczość w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu na podstawie rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu (zob. sprawozdawczość UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, profile krajów ADAPTw sprawie klimatu) oraz sprawozdawczość dostosowawcza z 2019 r. na podstawie rozporządzenia w sprawie unijnego mechanizmu monitorowania gazów cieplarnianych. Te dwa mechanizmy sprawozdawcze są określane łącznie jako „oficjalna sprawozdawczość UE na temat przystosowania się do zmiany klimatu”. Uwaga: Odpowiednie informacje zostały skopiowane z oficjalnego sprawozdania UE na temat dostosowania (przedstawionego do 21 lipca 2021 r.), bez dalszego opracowywania treści tekstu. Niektóre informacje, ważne w momencie składania sprawozdań, mogą utracić ważność w dniu dzisiejszym. Wszelkie niezbędne dodatki do tekstu są wyraźnie zaznaczone.

Ponadto informacje zebrane w analizie EEA dotyczącej zmiany klimatu i zdrowia: przedstawiono przegląd polityki krajowej w Europie (2021 r.), tabelę wyników w zakresie gotowości przystosowania się do zmiany klimatu (2018 r.) oraz badanie WHO na temat polityki w zakresie zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu w Unii Europejskiej (2018 r.). Uwaga: Niektóre informacje, ważne w momencie publikacji, mogą utracić ważność w dniu dzisiejszym. Wszelkie niezbędne dodatki do tekstu są wyraźnie zaznaczone.

Źródła informacji dla państw członkowskich EOG spoza UE są bardziej ograniczone.

Informacje ze sprawozdania EEA. Zmiana klimatu i zdrowie: przegląd polityki krajowej w Europie (2022)

Przeanalizowano krajowe strategie polityczne w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i krajowe strategie zdrowotne w celu określenia zakresu wpływu na zdrowie związane z klimatem (fizycznego, psychicznego i społecznego) oraz rodzajów interwencji ukierunkowanych na nie. Sprawozdanie zawiera europejski przegląd, podczas gdy zasięg geograficzny różnych aspektów polityki krajowej w całej Europie można zwizualizować za pomocą przeglądarki map. Wyniki dla Łotwy podsumowano tutaj.

Dokumenty strategiczne poddane przeglądowi:

Krajowy plan adaptacji Łotwy (2019)  

Wytyczne w sprawie zdrowia publicznego na lata 2014–2020 

Aspekty ujęte w zmienionym dokumencie politycznym:

Informacje pochodzące z oficjalnych sprawozdań UE na temat przystosowania się do zmiany klimatu. Raportowanie GovReg (2021), raportowanie MMR (2019)

Jednym z sektorów objętych krajowym planem adaptacji (KPR, 2019 [redaktorzy]) jest zdrowie i dobrostan. Ministerstwo Zdrowia należy do ministerstw odpowiedzialnych za wdrażanie KPRU.

Ogólnym priorytetem Łotwy w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu jest zmniejszenie podatności ludzi, gospodarki, infrastruktury, budownictwa i środowiska na skutki zmiany klimatu. Aby osiągnąć ten cel, w KPRU przewidziano ponad 80 konkretnych środków dostosowawczych i 5 celów strategicznych dotyczących przeciwdziałania zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu. Zarządzanie ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi i ochrona ludności to jeden z pięciu celów strategicznych KPRU: „Życie ludzkie, zdrowie i dobrostan, niezależnie od płci, wieku i pochodzenia społecznego, są chronione przed niekorzystnymi skutkami zmiany klimatu”. Aby osiągnąć ten cel, planowane są działania w zakresie zarówno zdrowia i dobrostanu ludzi, jak i ochrony ludności, takie jak poprawa systemu wczesnego ostrzegania (szczególnie w ekstremalnych warunkach pogodowych), dostęp do bezpłatnej wody pitnej w miejscach publicznych, podnoszenie świadomości wśród instytucji edukacyjnych i społecznych, opracowanie zaleceń dla instytucji opieki społecznej i pracowników socjalnych w sprawie środków zapobiegawczych w czasie fal upałów itp.

Przeprowadzono oceny pierwotnych i wtórnych skutków zmiany klimatu, zagrożeń i podatności na zagrożenia, które obejmowały również analizę kosztów i korzyści w odniesieniu do środków dostosowawczych, wskaźników i projektu systemu monitorowania. Analizowane sektory obejmowały również zdrowie i dobrobyt.

Informacje z publikacji WHO. Polityka w zakresie zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu w Unii Europejskiej (2018 r.)

Zgodnie z decyzją łotewskiego gabinetu ministrów w 2008 r. utworzono dwie grupy robocze na podstawie zatwierdzonego przez rząd sprawozdania w sprawie przystosowania się do zmiany klimatu: międzyrządowa grupa ekspertów, składająca się z przedstawicieli ministerstw oraz grupa ekspertów, składająca się z naukowców, specjalistów z różnych agencji oraz przedstawicieli firm i sektora ubezpieczeniowego. Organy ds. zdrowia publicznego są również reprezentowane w tych grupach roboczych.

Łotwa jest w trakcie włączania aspektów zdrowotnych związanych ze skutkami zmiany klimatu, ryzykiem, polityką, środkami i wskaźnikami do monitorowania w krajowej strategii przystosowania się do zmiany klimatu do 2030 r. Zagrożenia związane ze zmianą klimatu są również wymienione w krajowym programie zdrowia publicznego na lata 2014–2020.

Zagrożenia związane z klęskami żywiołowymi są zdefiniowane w ramach mechanizmu ochrony ludności – w szczególności burze, opady deszczu, intensywne opady śniegu, powodzie oraz pożary torfowisk leśnych i torfowych. Opracowano państwowy plan medycyny ratunkowej z myślą o gotowości i reagowaniu sektora zdrowia, który zawiera opis reakcji w przypadku klęsk żywiołowych związanych z klimatem.

Zasoby w katalogu Obserwatorium na Łotwie