Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Profile krajów

Litwa

 

 

 

Źródła wykorzystywane do zestawiania informacji dotyczących zdrowia i adaptacji dla profili poszczególnych krajów różnią się w zależności od kraju. W przypadku państw członkowskich UE informacje opierają się na oficjalnych sprawozdaniach dotyczących dostosowania: Sprawozdawczość w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu na podstawie rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu (zob. sprawozdawczość UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, profile krajów ADAPTw sprawie klimatu) oraz sprawozdawczość dostosowawcza z 2019 r. na podstawie rozporządzenia w sprawie unijnego mechanizmu monitorowania gazów cieplarnianych. Te dwa mechanizmy sprawozdawcze są określane łącznie jako „oficjalna sprawozdawczość UE na temat przystosowania się do zmiany klimatu”. Uwaga: Odpowiednie informacje zostały skopiowane z oficjalnego sprawozdania UE na temat dostosowania (przedstawionego do 21 lipca 2021 r.), bez dalszego opracowywania treści tekstu. Niektóre informacje, ważne w momencie składania sprawozdań, mogą utracić ważność w dniu dzisiejszym. Wszelkie niezbędne dodatki do tekstu są wyraźnie zaznaczone.

Ponadto informacje zebrane w analizie EEA dotyczącej zmiany klimatu i zdrowia: przedstawiono przegląd polityki krajowej w Europie (2021 r.), tabelę wyników w zakresie gotowości przystosowania się do zmiany klimatu (2018 r.) oraz badanie WHO na temat polityki w zakresie zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu w Unii Europejskiej (2018 r.). Uwaga: Niektóre informacje, ważne w momencie publikacji, mogą utracić ważność w dniu dzisiejszym. Wszelkie niezbędne dodatki do tekstu są wyraźnie zaznaczone.

Źródła informacji dla państw członkowskich EOG spoza UE są bardziej ograniczone.

Informacje ze sprawozdania EEA. Zmiana klimatu i zdrowie: przegląd polityki krajowej w Europie (2022)

Przeanalizowano krajowe strategie polityczne w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i krajowe strategie zdrowotne w celu określenia zakresu wpływu na zdrowie związane z klimatem (fizycznego, psychicznego i społecznego) oraz rodzajów interwencji ukierunkowanych na nie. Sprawozdanie zawiera europejski przegląd, podczas gdy zasięg geograficzny różnych aspektów polityki krajowej w całej Europie można zwizualizować za pomocą przeglądarki map. Wyniki dla Litwy podsumowano tutaj.

Dokumenty strategiczne poddane przeglądowi:

Krajowa strategia na rzecz polityki zarządzania zmianami klimatu (2012) 

Krajowy program zarządzania zmianami klimatu (2021)

Litewska strategia zdrowotna (2014–2025) 

Aspekty ujęte w zmienionym dokumencie politycznym:

Informacje pochodzące z oficjalnych sprawozdań UE na temat przystosowania się do zmiany klimatu. Raportowanie GovReg (2021), raportowanie MMR (2019)

W krajowej strategii adaptacji (NAS, 2012 [redaktorzy]) określono cele i cele w zakresie łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej do 2050 r. Jest opracowywany przez Ministerstwo Środowiska; Ministerstwo Zdrowia należy do osób odpowiedzialnych za realizację strategii.

W dniu 30 grudnia 2019 r. Litwa przyjęła krajowy plan adaptacji na lata 2021–2030. Do 2030 r. planowane jest 55 środków politycznych mających na celu przystosowanie się do zmiany klimatu w 9 obszarach działań sektorowych, w tym w dziedzinie zdrowia publicznego.

Informacje z tablicy wyników gotowości dostosowawczej. Karty krajowe (2018)

Litewski krajowa ocena ryzyka i badanie podatności na zmiany klimatu dla poszczególnych sektorów koordynowano na szczeblu centralnym i przeanalizowano kwestie sektorowe. Badanie określające zagrożenia dla zdrowia ludzkiego związane ze zmianą klimatu, a także niezależne badania podatności na zagrożenia na szczeblu niższym niż krajowy były ukierunkowane na sektor, w którym opracowano konkretne zagrożenia, środki, terytoria i zalecane kryteria oceny.

Informacje z publikacji WHO. Polityka w zakresie zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu w Unii Europejskiej (2018 r.)

W ramach prac Krajowego Komitetu ds. Zmian Klimatu zapewniona jest horyzontalna i pionowa koordynacja wdrażania polityki łagodzenia zmiany klimatu i adaptacji. Ponadto centralnym punktem ds. zmiany klimatu i zdrowia jest dyrektor Centrum Edukacji Zdrowotnej i Zapobiegania Chorobom, które jest publiczną instytucją zdrowia krajowego systemu opieki zdrowotnej i działa w Ministerstwie Zdrowia.

W 2014 r. przeprowadzono badanie określające zagrożenia dla zdrowia ludzi na Litwie. Główne słabe punkty i skutki zdrowotne to choroby alergiczne, choroby przenoszone przez kleszcze, promieniowanie UV, zanieczyszczenie powietrza, ekstremalne ciepło, nagłe mróz, powodzie i skutki ekstremalnych zdarzeń pogodowych. W badaniu opracowano również zalecenia dotyczące przystosowania się do zmiany klimatu. Obecnie ocenia się istniejące praktyki szczepień i omawia się wprowadzenie dodatkowych szczepionek.

W 2015 r. wskaźniki dotyczące zmiany klimatu i zdrowia (zachorowalność boreliozy, kleszczowe zapalenie mózgu i rozprzestrzenianie się Ixodes ricinus) zostały włączone do wykazu wskaźników środowiskowych i zdrowotnych. Na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia przyjęto program zapobiegania chorobom związanym ze zmianą klimatu (zarówno alergicznym, jak i zakaźnym) w celu poprawy zarządzania zachorowalnością na takie choroby. Jest zorientowany na pracowników służby zdrowia publicznego, pracowników agencji państwowych, decydentów, świadczeniodawców opieki zdrowotnej, słabszych grup ludności i ogółu społeczeństwa i koncentruje się na zagrożeniach dla zdrowia ludzkiego związanych ze zmianą klimatu.

Kto studiuje przypadki z publikacji. Polityka w zakresie zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu w Unii Europejskiej (2018 r.)

Krajowy plan działania w zakresie zdrowia publicznego i zapobiegania ciepłom na lata 2016–2020

W 2015 r. na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia przyjęto krajowy plan działania w zakresie zdrowia publicznego i zapobiegania ciepłom na lata 2016–2020. Jego głównym celem jest podnoszenie świadomości na temat zagrożeń dla zdrowia związanych z ciepłem i zapobieganie im wśród społeczeństwa, pracowników służby zdrowia i nauczycieli; wczesne ostrzeganie przed falami upałów wraz z poradami zdrowotnymi; oraz zmobilizować i skoordynować wszystkie dostępne zasoby w odpowiednim czasie. Pierwsza ocena planu odbędzie się w 2020 r. Jego wdrożenie jest zgodne z europejskimi regionalnymi ramami działania WHO, których celem jest ochrona zdrowia przed zmianami klimatu, a jego celem jest uczynienie go częścią krajowego portfela działań, do którego zobowiązała się podczas szóstej konferencji ministerialnej na temat środowiska i zdrowia w Ostrawie w 2017 r.

Zasoby w katalogu Obserwatorium na Litwie