Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Profile krajów

Malta

 

 

 

Źródła wykorzystywane do zestawiania informacji dotyczących zdrowia i adaptacji dla profili poszczególnych krajów różnią się w zależności od kraju. W przypadku państw członkowskich UE informacje opierają się na oficjalnych sprawozdaniach dotyczących dostosowania: Sprawozdawczość w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu na podstawie rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu (zob. sprawozdawczość UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, profile krajów ADAPTw sprawie klimatu) oraz sprawozdawczość dostosowawcza z 2019 r. na podstawie rozporządzenia w sprawie unijnego mechanizmu monitorowania gazów cieplarnianych. Te dwa mechanizmy sprawozdawcze są określane łącznie jako „oficjalna sprawozdawczość UE na temat przystosowania się do zmiany klimatu”. Uwaga: Odpowiednie informacje zostały skopiowane z oficjalnego sprawozdania UE na temat dostosowania (przedstawionego do 21 lipca 2021 r.), bez dalszego opracowywania treści tekstu. Niektóre informacje, ważne w momencie składania sprawozdań, mogą utracić ważność w dniu dzisiejszym. Wszelkie niezbędne dodatki do tekstu są wyraźnie zaznaczone.

Ponadto informacje zebrane w analizie EEA dotyczącej zmiany klimatu i zdrowia: przedstawiono przegląd polityki krajowej w Europie (2021 r.), tabelę wyników w zakresie gotowości przystosowania się do zmiany klimatu (2018 r.) oraz badanie WHO na temat polityki w zakresie zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu w Unii Europejskiej (2018 r.). Uwaga: Niektóre informacje, ważne w momencie publikacji, mogą utracić ważność w dniu dzisiejszym. Wszelkie niezbędne dodatki do tekstu są wyraźnie zaznaczone.

Źródła informacji dla państw członkowskich EOG spoza UE są bardziej ograniczone.

Informacje ze sprawozdania EEA. Zmiana klimatu i zdrowie: przegląd polityki krajowej w Europie (2022)

Przeanalizowano krajowe strategie polityczne w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i krajowe strategie zdrowotne w celu określenia zakresu wpływu na zdrowie związane z klimatem (fizycznego, psychicznego i społecznego) oraz rodzajów interwencji ukierunkowanych na nie. Sprawozdanie zawiera europejski przegląd, podczas gdy zasięg geograficzny różnych aspektów polityki krajowej w całej Europie można zwizualizować za pomocą przeglądarki map. Wyniki dla Malty podsumowano tutaj.

Dokumenty strategiczne poddane przeglądowi:

Krajowa strategia adaptacyjna (2012 r.)

Krajowa strategia w zakresie systemów opieki zdrowotnej dla Malty na lata 2014–2020 

Aspekty ujęte w zmienionym dokumencie politycznym:

Informacje od WHO. Zdrowie i zmiana klimatu: profil kraju (2021)

Niniejszy profil kraju WHO/EURO UNFCCC dotyczący zdrowia i zmiany klimatu dla Malty zawiera podsumowanie dostępnych dowodów dotyczących zagrożeń klimatycznych, podatności na zagrożenia dla zdrowia, wpływu na zdrowie oraz dotychczasowych postępów w wysiłkach sektora zdrowia na rzecz stworzenia odpornego na zmianę klimatu systemu opieki zdrowotnej.

Ogólnymi celami projektu WHO i UNFCCC w dziedzinie zdrowia i zmiany klimatu są:

  • Zwiększenie świadomości na temat wpływu zmiany klimatu na zdrowie
  • Wspieranie podejmowania decyzji opartych na dowodach w celu wzmocnienia odporności systemów opieki zdrowotnej
  • Wspieranie zaangażowania zdrowia w krajowe i międzynarodowe procesy klimatyczne, takie jak Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC)
  • Promowanie działań poprawiających zdrowie przy jednoczesnym ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych

Informacje pochodzące z oficjalnych sprawozdań UE na temat przystosowania się do zmiany klimatu. Raportowanie GovReg (2021), raportowanie MMR (2019)

Maltańska krajowa strategia adaptacji (NAS) została przyjęta w 2012 r. Strategia zawiera podsumowanie skutków zmiany klimatu dla konkretnych dziedzin, w tym zdrowia ludzkiego, i przedstawia 72 działania, które należy podjąć. Obecnie Malta jest w trakcie aktualizacji strategii adaptacyjnej dla Wysp Maltańskich z 2012 r. i określa obszary działania, w których wzywa się do zwiększenia odporności i większej gotowości na skutki zmiany klimatu.

Wstępna ocena ryzyka powodziowego dla dorzecza Malty została opublikowana w 2019 r., w której określono obszar o potencjalnie istotnym wstępnym ryzyku powodziowym i jest to pierwszy krok w opracowaniu drugiego planu zarządzania ryzykiem powodziowym, którego celem jest zmniejszenie negatywnych skutków dla zdrowia ludzkiego, środowiska, dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej związanej z oceną różnych scenariuszy powodziowych.

Informacje z tablicy wyników gotowości dostosowawczej. Karty krajowe (2018)

NAS określa środki instytucjonalne, ustawodawcze, polityczne, komunikacyjne, badawcze i rozwojowe, oprócz działań związanych z sektorem wodnym, rolnictwem, zdrowiem ludzkim, turystyką, finansowaniem i ubezpieczeniami.

W siódmym krajowym komunikacie Malty skierowanym do UNFCCC wskazano główne sektory lokalne (w tym zdrowie) jako wymagające uwagi przy opracowywaniu środków dostosowawczych ze względu na ich obecną podatność na zagrożenia, co zwiększa ich podatność na ryzyko związane ze zmianą klimatu.

Informacje z publikacji WHO. Polityka w zakresie zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu w Unii Europejskiej (2018 r.)

W krajowej ocenie ryzyka na Malcie, przeprowadzonej w 2015 r., stwierdzono, że wszyscy właściciele infrastruktury krytycznej o znaczeniu krajowym powinni uwzględnić skutki zmiany klimatu, w tym kwestie związane z przystosowaniem się do zmiany klimatu, w swoich ocenach ryzyka i wynikających z nich planach i programach awaryjnych/awaryjnych/projektowych.

Istnieje system wczesnego ostrzegania i reagowania na fale upałów. System jest uruchamiany przez Urząd Meteorologiczny Malty za pośrednictwem Dyrekcji Standardów Opieki Zdrowotnej, która wydaje wytyczne dla domów dla osób starszych. Opinia publiczna jest również zaalarmowana, a ludziom zaleca się podjęcie środków zapobiegawczych przeciwko skutkom fal upałów, takich jak przebywanie w chłodnych miejscach i picie dużej ilości wody.

NAS wyraźnie odnosi się do urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych w domach dla osób starszych. Zalecenia te zostały przyjęte przez Dyrekcję ds. Standardów Opieki Zdrowotnej, która zobowiązuje wszystkie domy osób starszych do monitorowania i kontrolowania ich temperatury otoczenia za pomocą wskaźników temperatury. Rzeczywiste zapisy temperatury są uwzględniane w kontrolach jakości opieki prowadzonych przez Departament Aktywności Osób Starszych i Jakości w Ministerstwie Rodziny i Solidarności Społecznej.

Jednostka ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób Zakaźnych przeprowadziła dwie oceny ryzyka z udziałem zagranicznych ekspertów ds. komarów lokalnych w latach 2009 i 2016. Stwierdzono, że Aedes albopictus zadomowił się na wyspie. Obecnie opracowywany jest plan chorób przenoszonych przez wektory. Jednostka zidentyfikowała wektory o znaczeniu entomologicznym i zdrowia publicznego, których zachowanie może być związane ze zmianą klimatu, oraz organizowany jest wspólny nadzór nad trzema gatunkami komarów między Działem a departamentem weterynaryjnym.

Zasoby w katalogu Obserwatorium na Malcie