Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Profile krajów

Niderlandy

 

 

 
 

Źródła wykorzystywane do zestawiania informacji dotyczących zdrowia i adaptacji dla profili poszczególnych krajów różnią się w zależności od kraju. W przypadku państw członkowskich UE informacje opierają się na oficjalnych sprawozdaniach dotyczących dostosowania: Sprawozdawczość w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu na podstawie rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu (zob. sprawozdawczość UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, profile krajów ADAPTw sprawie klimatu) oraz sprawozdawczość dostosowawcza z 2019 r. na podstawie rozporządzenia w sprawie unijnego mechanizmu monitorowania gazów cieplarnianych. Te dwa mechanizmy sprawozdawcze są określane łącznie jako „oficjalna sprawozdawczość UE na temat przystosowania się do zmiany klimatu”. Uwaga: Odpowiednie informacje zostały skopiowane z oficjalnego sprawozdania UE na temat dostosowania (przedstawionego do 21 lipca 2021 r.), bez dalszego opracowywania treści tekstu. Niektóre informacje, ważne w momencie składania sprawozdań, mogą utracić ważność w dniu dzisiejszym. Wszelkie niezbędne dodatki do tekstu są wyraźnie zaznaczone.

Ponadto informacje zebrane w analizie EEA dotyczącej zmiany klimatu i zdrowia: przedstawiono przegląd polityki krajowej w Europie (2021 r.), tabelę wyników w zakresie gotowości przystosowania się do zmiany klimatu (2018 r.) oraz badanie WHO na temat polityki w zakresie zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu w Unii Europejskiej (2018 r.). Uwaga: Niektóre informacje, ważne w momencie publikacji, mogą utracić ważność w dniu dzisiejszym. Wszelkie niezbędne dodatki do tekstu są wyraźnie zaznaczone.

Źródła informacji dla państw członkowskich EOG spoza UE są bardziej ograniczone.

Informacje ze sprawozdania EEA. Zmiana klimatu i zdrowie: przegląd polityki krajowej w Europie (2022)

Przeanalizowano krajowe strategie polityczne w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i krajowe strategie zdrowotne w celu określenia zakresu wpływu na zdrowie związane z klimatem (fizycznego, psychicznego i społecznego) oraz rodzajów interwencji ukierunkowanych na nie. Sprawozdanie zawiera europejski przegląd, podczas gdy zasięg geograficzny różnych aspektów polityki krajowej w całej Europie można zwizualizować za pomocą przeglądarki map. Wyniki dla Holandii podsumowano tutaj.

Dokumenty strategiczne poddane przeglądowi:

Krajowa strategia przystosowania się do zmiany klimatu (2016 r.)

Program realizacji na lata 2018–2019 

Krajowy program Delta 2022

Memorandum w sprawiekrajowej polityki zdrowotnej/Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024 

Aspekty ujęte w zmienionym dokumencie politycznym:

Informacje pochodzące z oficjalnych sprawozdań UE na temat przystosowania się do zmiany klimatu. Raportowanie GovReg (2021), raportowanie MMR (2019)

Krajowa strategia adaptacji (NAS, 2016 [redaktorzy]) uwzględniła sześć głównych kwestii dotyczących wpływu na klimat w swoim krajowym planie adaptacji (2018–2019 [edytorzy]), z których dwa są specyficzne dla zdrowia:

  • Większy stres cieplny prowadzący do zwiększonej zachorowalności, przyjęcia do szpitala i śmiertelności, a także do zmniejszenia produktywności
  • Większe obciążenie zdrowotne i utrata wydajności z powodu możliwego wzrostu chorób zakaźnych lub chorób alergicznych (oddechowych), takich jak katar sienny

Program wiedzy na temat zmiany klimatu i zdrowia (opublikowany w czerwcu 2019 r.) został uwzględniony w NAS.

W ramach zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi szczególną uwagę zwraca się na przystosowanie się do zmiany klimatu, w tym na kwestię zdrowia publicznego. Minister Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu opracowuje program klimatyczny, a krajowy plan fal upałów jest operacyjny.

W ramach programu Delta (redaktorzy 2018 r.)Ministerstwo Infrastruktury i Gospodarki Wodnej rozpoczęło inicjowanie i monitorowanie działań w siedmiu sektorach o szczególnie trudnej infrastrukturze, w tym w instytucjach ochrony zdrowia. 

W 2014 r. opublikowano siedem sektorowych ocen ryzyka i podatności na zmiany klimatu, w tym dotyczących zdrowia.

Informacje z tablicy wyników gotowości dostosowawczej. Karty krajowe (2018)

W sektorze zdrowia i dobrostanu w 2015 r. zaktualizowano krajowy plan cieplny z 2007 r. Plan ten jest wdrażany corocznie od 2007 r. i informuje regionalne organizacje zdrowia (GGD i Czerwony Krzyż), kiedy i jak wprowadzić środki zapobiegawcze w domach opieki i szpitalach. KNMI i RIVM posiadają system ostrzegania o wartościach progowych wskazujących na wystąpienie fali upałów. Kiedy spodziewana jest fala upałów, wszystkie holenderskie instytucje opiekuńcze otrzymują ostrzeżenie.

Zespół programowy NAS organizuje krajowe dialogi adaptacyjne na temat zdrowia i stresu cieplnego.

Informacje z publikacji WHO. Polityka w zakresie zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu w Unii Europejskiej (2018 r.)

Oprócz NAS przyjętego w 2016 r. nie opracowano żadnej strategii dotyczącej sektora zdrowia. Obowiązuje jednak plan działania na rzecz ciepła, podobnie jak struktura nadzoru nad nowymi patogenami. Obecnie uznaje się, że oba programy obejmują wpływ na zdrowie związane z klimatem.

Informacje na temat nadzoru nad chorobami zakaźnymi są co tydzień udostępniane partnerom podczas spotkań sygnałowych dotyczących chorób zakaźnych i chorób odzwierzęcych, na których przeprowadzana jest analiza danych z nadzoru. Poziom nadzoru właściwy dla pojedynczego patogenu jest dostosowany, jeśli jest wskazany, niezależnie od kierowcy.

Zasoby w katalogu Obserwatorium w Holandii