Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Profile krajów

Polska

 

 

 
  

Źródła wykorzystywane do zestawiania informacji dotyczących zdrowia i adaptacji dla profili poszczególnych krajów różnią się w zależności od kraju. W przypadku państw członkowskich UE informacje opierają się na oficjalnych sprawozdaniach dotyczących dostosowania: Sprawozdawczość w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu na podstawie rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu (zob. sprawozdawczość UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, profile krajów ADAPTw sprawie klimatu) oraz sprawozdawczość dostosowawcza z 2019 r. na podstawie rozporządzenia w sprawie unijnego mechanizmu monitorowania gazów cieplarnianych. Te dwa mechanizmy sprawozdawcze są określane łącznie jako „oficjalna sprawozdawczość UE na temat przystosowania się do zmiany klimatu”. Uwaga: Odpowiednie informacje zostały skopiowane z oficjalnego sprawozdania UE na temat dostosowania (przedstawionego do 21 lipca 2021 r.), bez dalszego opracowywania treści tekstu. Niektóre informacje, ważne w momencie składania sprawozdań, mogą utracić ważność w dniu dzisiejszym. Wszelkie niezbędne dodatki do tekstu są wyraźnie zaznaczone.

Ponadto informacje zebrane w analizie EEA dotyczącej zmiany klimatu i zdrowia: przedstawiono przegląd polityki krajowej w Europie (2021 r.), tabelę wyników w zakresie gotowości przystosowania się do zmiany klimatu (2018 r.) oraz badanie WHO na temat polityki w zakresie zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu w Unii Europejskiej (2018 r.). Uwaga: Niektóre informacje, ważne w momencie publikacji, mogą utracić ważność w dniu dzisiejszym. Wszelkie niezbędne dodatki do tekstu są wyraźnie zaznaczone.

Źródła informacji dla państw członkowskich EOG spoza UE są bardziej ograniczone.

Informacje ze sprawozdania EEA. Zmiana klimatu i zdrowie: przegląd polityki krajowej w Europie (2022)

Przeanalizowano krajowe strategie polityczne w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i krajowe strategie zdrowotne w celu określenia zakresu wpływu na zdrowie związane z klimatem (fizycznego, psychicznego i społecznego) oraz rodzajów interwencji ukierunkowanych na nie. Sprawozdanie zawiera europejski przegląd, podczas gdy zasięg geograficzny różnych aspektów polityki krajowej w całej Europie można zwizualizować za pomocą przeglądarki map. Wyniki dla Polski podsumowano tutaj.

Dokumenty strategiczne poddane przeglądowi:

Polska Narodowa Strategia Dostosowania do Zmian Klimatu do 2020 roku z perspektywą do 2030 roku  

Narodowy Program Zdrowia (2016-2020) 

Aspekty ujęte w zmienionym dokumencie politycznym:

Informacje pochodzące z oficjalnych sprawozdań UE na temat przystosowania się do zmiany klimatu. Raportowanie GovReg (2021), raportowanie MMR (2019)

Krajowa strategia przystosowania się do zmiany klimatu (NAS) 2020 zawiera opis ogólnych cech klimatu, zmian klimatu występujących w latach 2007–2011, scenariuszy i wpływu na wrażliwe sektory do 2030 r. Ponadto dokument zawiera analizę tendencji w zakresie zmian klimatu i wpływu na zdrowie. W ocenach ryzyka uwzględniono również zdrowie ludzkie.

Nadrzędnym celem NAS jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju i skutecznego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmiany klimatu. Dwa główne cele i działania koncentrują się na zdrowiu: zapewnienie funkcjonowania skutecznego systemu opieki zdrowotnej w warunkach zmiany klimatu oraz ochrona grup szczególnie wrażliwych przed skutkami niekorzystnych zjawisk klimatycznych.

Informacje z tablicy wyników gotowości dostosowawczej. Karty krajowe (2018)

W NAS 2020 określono warianty przystosowania się do zmiany klimatu oparte na ocenie ryzyka klimatycznego i podatności na zagrożenia dla wybranych sektorów w ramach projektu KLIMADA, który obejmuje zdrowie.

W NAS 2020 ustanowiono trzy ogólne zasady, które należy wziąć pod uwagę przy określaniu wariantów przystosowania. Jedną z zasad jest określenie priorytetowych działań w zakresie opłacalności priorytetowego traktowania zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz trwałych strat i szkód.

Zasoby w katalogu Obserwatorium o Polsce