Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Profile krajów

Słowacja

 

 

 
 

Źródła wykorzystywane do zestawiania informacji dotyczących zdrowia i adaptacji dla profili poszczególnych krajów różnią się w zależności od kraju. W przypadku państw członkowskich UE informacje opierają się na oficjalnych sprawozdaniach dotyczących dostosowania: Sprawozdawczość w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu na podstawie rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu (zob. sprawozdawczość UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, profile krajów ADAPTw sprawie klimatu) oraz sprawozdawczość dostosowawcza z 2019 r. na podstawie rozporządzenia w sprawie unijnego mechanizmu monitorowania gazów cieplarnianych. Te dwa mechanizmy sprawozdawcze są określane łącznie jako „oficjalna sprawozdawczość UE na temat przystosowania się do zmiany klimatu”. Uwaga: Odpowiednie informacje zostały skopiowane z oficjalnego sprawozdania UE na temat dostosowania (przedstawionego do 21 lipca 2021 r.), bez dalszego opracowywania treści tekstu. Niektóre informacje, ważne w momencie składania sprawozdań, mogą utracić ważność w dniu dzisiejszym. Wszelkie niezbędne dodatki do tekstu są wyraźnie zaznaczone.

Ponadto informacje zebrane w analizie EEA dotyczącej zmiany klimatu i zdrowia: przedstawiono przegląd polityki krajowej w Europie (2021 r.), tabelę wyników w zakresie gotowości przystosowania się do zmiany klimatu (2018 r.) oraz badanie WHO na temat polityki w zakresie zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu w Unii Europejskiej (2018 r.). Uwaga: Niektóre informacje, ważne w momencie publikacji, mogą utracić ważność w dniu dzisiejszym. Wszelkie niezbędne dodatki do tekstu są wyraźnie zaznaczone.

Źródła informacji dla państw członkowskich EOG spoza UE są bardziej ograniczone.

Informacje ze sprawozdania EEA. Zmiana klimatu i zdrowie: przegląd polityki krajowej w Europie (2022)

Przeanalizowano krajowe strategie polityczne w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i krajowe strategie zdrowotne w celu określenia zakresu wpływu na zdrowie związane z klimatem (fizycznego, psychicznego i społecznego) oraz rodzajów interwencji ukierunkowanych na nie. Sprawozdanie zawiera europejski przegląd, podczas gdy zasięg geograficzny różnych aspektów polityki krajowej w całej Europie można zwizualizować za pomocą przeglądarki map. Wyniki dla Słowacji podsumowano tutaj.

Dokumenty strategiczne poddane przeglądowi:

Strategia przystosowania się do zmiany klimatu Republiki Słowackiej (2018 r.)

Plan adaptacyjny dotyczący realizacji strategii przystosowania się do zmiany klimatu Republiki Słowackiej (2021)

Aspekty ujęte w zmienionym dokumencie politycznym:

Informacje od WHO. Zdrowie i zmiana klimatu: profil kraju (2021)

Niniejszy profil kraju WHO/EURO UNFCCC dotyczący zdrowia i zmiany klimatu dla Słowacji zawiera podsumowanie dostępnych dowodów dotyczących zagrożeń klimatycznych, podatności na zagrożenia dla zdrowia, wpływu na zdrowie oraz dotychczasowych postępów w wysiłkach sektora zdrowia na rzecz stworzenia odpornego na zmianę klimatu systemu opieki zdrowotnej.

Ogólnymi celami projektu WHO i UNFCCC w dziedzinie zdrowia i zmiany klimatu są:

  • Zwiększenie świadomości na temat wpływu zmiany klimatu na zdrowie
  • Wspieranie podejmowania decyzji opartych na dowodach w celu wzmocnienia odporności systemów opieki zdrowotnej
  • Wspieranie zaangażowania zdrowia w krajowe i międzynarodowe procesy klimatyczne, takie jak Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC)
  • Promowanie działań poprawiających zdrowie przy jednoczesnym ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych

Informacje pochodzące z oficjalnych sprawozdań UE na temat przystosowania się do zmiany klimatu. Raportowanie GovReg (2021), raportowanie MMR (2019)

Słowacka krajowa strategia adaptacji (NAS) łączy scenariusze i możliwe skutki zmiany klimatu z propozycjami odpowiednich środków przystosowawczych. Kluczowe obszary i sektory pod względem przystosowania się do negatywnych skutków zmiany klimatu to: środowisko skalne i geologia, środowisko glebowe, środowisko naturalne i różnorodność biologiczna, system wodny w kraju i gospodarka wodna, mieszkalnictwo, zdrowie, rolnictwo, leśnictwo, transport, turystyka, przemysł, energia, inne obszary biznesu i zarządzania ryzykiem. Dokumentem wykonawczym będzie KPRU.

W dziedzinie zdrowia publicznego zmieniony 5. krajowy plan działania na rzecz środowiska i zdrowia został przyjęty rezolucją rządu nr 3/2019 w 2019 r. Jest to podstawowy dokument dla działań w zakresie ochrony środowiska. Zmiana klimatu w odniesieniu do zdrowia publicznego na Słowacji jest jednym z kluczowych obszarów omówionych w niniejszym dokumencie. W ramach tych wezwano do przystosowania się do zmiany klimatu w zdrowiu publicznym i przedstawiono kilka odpowiednich środków monitorowania, w tym monitorowanie:

  • proliferacja cyjanobakteryjna w naturalnych wodach w kąpieliskach,
  • występowanie alergenów biologicznych w powietrzu,
  • występowanie chorób przenoszonych przez wektory, oraz
  • kleszczowe zapalenie mózgu.

W planie działania podkreślono znaczenie działań uświadamiających ukierunkowanych na fale upałów, powodzie i mróz.

Oceny skutków zmiany klimatu i podatności na zmiany klimatu są dostępne w sprawozdaniu Słowackiego Instytutu Hydrometeorologicznego (SHMU) na temat skutków zmiany klimatu, podatności na zagrożenia i przystosowania się do niej w kluczowych sektorach, przygotowanego w 2011 r. we współpracy z różnymi partnerami. Sprawozdanie dotyczy skutków zmiany klimatu w ośmiu kluczowych sektorach, takich jak zdrowie i skutki gospodarcze i środowiskowe.

Wizja Envirostrategy 2030 polega na osiągnięciu lepszej jakości środowiska i zrównoważonego obiegu gospodarki, która opiera się na rygorystycznej ochronie elementów środowiska i wykorzystaniu jak najmniej nieodnawialnych zasobów naturalnych i substancji niebezpiecznych, co doprowadzi do poprawy stanu zdrowia ludności. Ochrona środowiska i zrównoważona konsumpcja będą częścią ogólnej świadomości obywateli i decydentów politycznych. Dzięki zapobieganiu zmianom klimatu i przystosowaniu się do nich na Słowacji konsekwencje będą jak najbardziej ograniczone.

Informacje z publikacji WHO. Polityka w zakresie zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu w Unii Europejskiej (2018 r.)

Środki i działania dostosowawcze w dziedzinie zmiany klimatu i zdrowia publicznego są ujęte w krajowym planie działań w zakresie zdrowia środowiska Słowacji. Określono kilka celów, w tym włączenie kwestii zdrowotnych do wszystkich polityk i strategii przystosowawczych i łagodzących zmiany klimatu we wszystkich sektorach i na wszystkich szczeblach. Inne cele to wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej i społecznej oraz świadczenie usług w celu poprawy reakcji na skutki zmiany klimatu, z uwzględnieniem ochrony zasobów wody, higieny i bezpiecznej żywności za pomocą środków zapobiegawczych i adaptacyjnych.

Prognoza pyłku informuje opinię publiczną o stężeniu pyłków w powietrzu co tydzień.

Zasoby w katalogu Obserwatorium na Słowacji