Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Profile krajów

Słowenia

 

 

 

 

Źródła wykorzystywane do zestawiania informacji dotyczących zdrowia i adaptacji dla profili poszczególnych krajów różnią się w zależności od kraju. W przypadku państw członkowskich UE informacje opierają się na oficjalnych sprawozdaniach dotyczących dostosowania: Sprawozdawczość w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu na podstawie rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu (zob. sprawozdawczość UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, profile krajów ADAPTw sprawie klimatu) oraz sprawozdawczość dostosowawcza z 2019 r. na podstawie rozporządzenia w sprawie unijnego mechanizmu monitorowania gazów cieplarnianych. Te dwa mechanizmy sprawozdawcze są określane łącznie jako „oficjalna sprawozdawczość UE na temat przystosowania się do zmiany klimatu”. Uwaga: Odpowiednie informacje zostały skopiowane z oficjalnego sprawozdania UE na temat dostosowania (przedstawionego do 21 lipca 2021 r.), bez dalszego opracowywania treści tekstu. Niektóre informacje, ważne w momencie składania sprawozdań, mogą utracić ważność w dniu dzisiejszym. Wszelkie niezbędne dodatki do tekstu są wyraźnie zaznaczone.

Ponadto informacje zebrane w analizie EEA dotyczącej zmiany klimatu i zdrowia: przedstawiono przegląd polityki krajowej w Europie (2021 r.), tabelę wyników w zakresie gotowości przystosowania się do zmiany klimatu (2018 r.) oraz badanie WHO na temat polityki w zakresie zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu w Unii Europejskiej (2018 r.). Uwaga: Niektóre informacje, ważne w momencie publikacji, mogą utracić ważność w dniu dzisiejszym. Wszelkie niezbędne dodatki do tekstu są wyraźnie zaznaczone.

Źródła informacji dla państw członkowskich EOG spoza UE są bardziej ograniczone.

Informacje ze sprawozdania EEA. Zmiana klimatu i zdrowie: przegląd polityki krajowej w Europie (2022)

Przeanalizowano krajowe strategie polityczne w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i krajowe strategie zdrowotne w celu określenia zakresu wpływu na zdrowie związane z klimatem (fizycznego, psychicznego i społecznego) oraz rodzajów interwencji ukierunkowanych na nie. Sprawozdanie zawiera europejski przegląd, podczas gdy zasięg geograficzny różnych aspektów polityki krajowej w całej Europie można zwizualizować za pomocą przeglądarki map. Wyniki dla Słowenii podsumowano tutaj.

Dokumenty strategiczne poddane przeglądowi:

Ramy strategiczne na rzecz zmiany klimatu (2016 r.)

Słowenia 7. komunikat krajowy i trzecie sprawozdanie dwuletnie w ramach UNFCCC (2018) 

Krajowy Plan Zdrowia na lata 2016-2025 

Aspekty ujęte w zmienionym dokumencie politycznym:

Informacje pochodzące z oficjalnych sprawozdań UE na temat przystosowania się do zmiany klimatu.  Raportowanie GovReg (2021), raportowanie MMR (2019)

Krajowa strategia adaptacji (NAS, 2016 [redaktorzy]) zawiera opis ogólnych cech klimatycznych, zmiany klimatu w latach 2007–2011, scenariuszy i wpływu na wrażliwe sektory do 2030 r. W oparciu o prognozy dotyczące zmiennych klimatycznych przygotowywane są obecnie oceny wpływu zmiany klimatu na zdrowie i inne sektory.

Od 2019 roku projekt badawczy „Ustanowienie monitorowania wektorów i chorób przenoszonych przez wektory w Słowenii” współfinansowany przez Fundusz na rzecz Zmian Klimatycznych jest realizowany przez Wydział Lekarski Uniwersytetu w Lublanie wraz z partnerami. Celem projektu jest ustanowienie ujednoliconych procedur monitorowania komarów i piaskowców oraz określenie dokładnych gatunków wektorów chorób, a także rozpowszechnienie ważnych z medycznego punktu widzenia czynników chorobotwórczych w wektorach, takich jak wirus dengi, wirus Zika, wirus żółtej gorączki, wirus Zachodni Nilu i Chikungunya. Dane dotyczące obecności i rozkładu wektorów i patogenów przenoszonych przez wektory wraz z danymi środowiskowymi będą stanowić podstawę oceny ryzyka związanego z pojawiającym się wprowadzeniem patogenów i ich wpływu na zdrowie publiczne w Słowenii. Badania przyczynią się zarówno do uznania obecnego stanu, jak i do kontroli rozprzestrzeniania się pojawiających się patogenów w Słowenii. Dane te będą podstawą ciągłego monitorowania wektorów i pojawiających się mikroorganizmów w Słowenii. Wprowadzony zostanie system wczesnego ostrzegania o pojawiających się patogenach w Słowenii. Zebrane dane będą przydatne nie tylko dla słoweńskich pracowników służby zdrowia publicznego, ale także dla innych krajów europejskich, ponieważ cieplejsze temperatury pozwoliły wielu wektorom chorobotwórczym na zwiększenie ich dystrybucji na północ i na wyższe wysokości w Europie.

Informacje z tablicy wyników gotowości dostosowawczej. Karty krajowe (2018)

Planuje się kilka szczegółowych ocen w celu uwzględnienia potrzeb poszczególnych sektorów, w tym potencjału energii słonecznej, różnorodności biologicznej, zdrowia ludzkiego, morza i wybrzeża, lawin, występowania powodzi ulewnych, zagrożeń pożarowych.

Informacje z publikacji WHO. Polityka w zakresie zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu w Unii Europejskiej (2018 r.)

W grudniu 2016 r. słoweński rząd przyjął strategiczne ramy przystosowania się do zmiany klimatu, w których przedstawiono wytyczne dotyczące planowania i wdrażania środków przystosowawczych do zmiany klimatu.

Współpraca między zdrowiem publicznym a ochroną ludności zostaje wzmocniona poprzez wdrożenie krajowego planu ochrony i ratownictwa w przypadku zakażeń epidemią lub pandemią.

W 2015 r. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Słowenii, we współpracy z innymi instytucjami, wydał międzysektorowy plan gotowości na wirus Zachodniego Nilu. Obejmuje on plan monitorowania i nadzoru, proponuje środki w zakresie zdrowia publicznego, zawiera wytyczne dotyczące oceny ryzyka i sugeruje m.in. strategię hemovigilance. Instytut współpracuje z organem weterynaryjnym w celu poprawy zarządzania chorobami pokarmowymi i wodnymi oraz chorobami odzwierzęcymi. Komisja wydała również wytyczne dotyczące zarządzania ogniskami przenoszonych przez żywność oraz inne plany zarządzania chorobami odzwierzęcymi.

Główny priorytet modernizacji szpitalnego systemu opieki zdrowotnej został wymieniony w programie operacyjnym Słowenii na rzecz zdrowia na lata 2007–2014. Dotyczy to budowy, przebudowy i modernizacji infrastruktury w szpitalach ogólnych w odniesieniu do aspektów środowiskowych, w tym zmniejszenia zużycia energii i zwiększenia efektywności ekonomicznej budynków oraz oszczędności energii przy budowie nowych budynków lub przebudowie istniejących budynków.

Kto studiuje przypadki z publikacji. Polityka w zakresie zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu w Unii Europejskiej (2018 r.)

Ochrona wrażliwych grup ludności podczas fal upałów

Fale upałów wpływają na zdrowie ludności w Słowenii. Duże fale upałów wystąpiły latem 2003 i 2015 roku, co doprowadziło do nadmiernych zgonów. Aby skutecznie ukierunkować środki, ważne jest zidentyfikowanie grup ludności znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji w kontekście krajowym. Analiza danych dotyczących obu fal upałów wykazała, że liczba zgonów wśród najsłabszych grup – osób starszych i z chorobami krążenia – wzrosła w 2015 r. w porównaniu z 2003 r. Pokazuje to, że potrzebne są dodatkowe interwencje w zakresie zdrowia publicznego. W całym kraju zorganizowano szereg warsztatów mających na celu zwiększenie świadomości na temat wpływu fal upałów na zdrowie ludności.

Zasoby w katalogu Obserwatorium na temat Słowenii