Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).
1

Przygotowanie gruntu pod przystosowanie się do zmiany klimatu

1.4 Gromadzenie informacji

Rozwój polityki dostosowawczej powinien opierać się na dowodach oraz solidnych informacjach i wiedzy. Rozpoczynając planowanie adaptacji, należy zebrać wszystkie potencjalnie istotne informacje. Obejmuje to określenie istniejących prac nad obecnymi i potencjalnymi przyszłymi skutkami i ryzykiem związanym z klimatem (I), bieżące działania związane z przystosowaniem się do zmiany klimatu (II) oraz przykłady dobrych praktyk w kraju lub poza nim (III).

I. Określenie istniejących prac nad obecnymi i przyszłymi skutkami i zagrożeniami związanymi z klimatem

Należy przeprowadzić pierwszy przegląd istniejących prac nad możliwymi skutkami zmiany klimatu w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej. EEA opracowuje liczne wskaźniki opisujące obserwowaną i prognozowaną zmianę klimatu oraz jej skutki w Europie. Ponadto sprawozdanie EEA w sprawie zmiany klimatu, skutków i podatności na zagrożenia w Europie w 2016 r. – ocena oparta na wskaźnikach zawiera użyteczny przegląd wskaźników EOG, a także dodatkowe informacje na temat kontekstu polityki. Niezawodnym i zorientowanym na użytkownika dostawcą usług klimatycznych jest usługa Copernicus Climate Change Service (C3S). C3S zapewnia dostęp do informacji na temat przeszłych, obecnych i przyszłych stanów klimatu w Europie; w szczególności, Climate Data Store (CDS) świadczy usługi dostosowane do konkretnych potrzeb publicznych lub komercyjnych. European Climate Data Explorer to graficzny interfejs użytkownika, który zapewnia nieaktywny dostęp do wielu wskaźników klimatycznych ze sklepu danych klimatycznych C3S. Ponadto C3S oferuje roczne sprawozdania na temat klimatu, biuletyny klimatyczne, a także badania pilotażowe dotyczące oceny wpływu na klimat dla wybranego sektora za pośrednictwem systemu informacji sektorowej (SIS).

Ponadto seria projektów PESETA (PESETA I, II, III i IV) Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) ocenia możliwe biofizyczne i gospodarcze konsekwencje przyszłych zmian klimatu dla Europy. 

Na etapie kontroli przesiewowej należy również uwzględnić wyniki projektów i badań, które koncentrują się na konkretnych sektorach, takich jak: rolnictwo, leśnictwo, gospodarka wodna, rybołówstwo, różnorodność biologiczna i usługi ekosystemowe, zdrowie, energia, turystyka, transport, budownictwo/budownictwo, gospodarka/przemysł, ochrona ludności/ograniczenie ryzyka klęsk żywiołowych, planowanie przestrzenne/planowanie użytkowania gruntów i kwestie społeczne. EEA przedstawia przegląd wyzwań związanych ze zmianą klimatu i działaniami przystosowawczymi dla rolnictwa, transportu i energetyki. Stowarzyszenia sektorowe, firmy konsultingowe lub pojedyncze podmioty publiczne przeprowadzają analizy sektorowe. Przeszłe zdarzenia i klęski żywiołowe/pogodowe i klimatyczne są udokumentowane w kilku międzynarodowych bazach danych, takich jak EM-DAT lub DesInventar, ale ze względu na progi w raportowaniu mają swoje ograniczenia. Sektor ubezpieczeń, w szczególności firmy reasekuracyjne, również utrzymuje bazy danych zagrożeń i ryzyka, na przykład Swiss Re Institute świadczy usługi Sigma i CatNet, a Munich Re utrzymuje NatCatSERVICE.

Ten obszerny pierwszy przegląd pomoże uruchomić proces i opracować argumenty za dostosowaniem i stanowić podstawę do bardziej dogłębnej analizy na późniejszym etapie. Ponadto wspiera dyskusje na temat istotnych aspektów polityki dostosowawczej, takich jak cele, sektory priorytetowe, grupy szczególnie wrażliwe itp.

II. Określenie bieżących działań mających znaczenie dla przystosowania się do zmiany klimatu

Adaptacja nie powinna być przeprowadzana w odosobnieniu. Należy określić odpowiednie instrumenty i bieżące działania związane z przystosowaniem się do zmiany klimatu (choć prawdopodobnie nie są prowadzone w ramach „dostosowania”), takie jak na przykład zmniejszanie ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi i zarządzanie nim, ochrona różnorodności biologicznej lub planowanie przestrzenne/polityka planowania przestrzennego. Ponadto należy określić istniejące sektorowe lub regionalne strategie/plany przystosowania się do zmiany klimatu w danym kraju, a także ponadnarodowe i europejskie działania związane z przystosowaniem się do zmiany klimatu i przystosowaniem się do niej.

Można to zrobić w ścisłej współpracy z kolegami z innych organów i zainteresowanymi stronami, których to dotyczy, z następującymi pytaniami przewodnimi, aby pomóc w określeniu bieżących działań mających znaczenie dla przystosowania się do zmiany klimatu:

  • Czy spotkali się już z tematami zmian klimatu czy przystosowania się do zmiany klimatu?
  • Czy są świadomi studiów lub projektów na temat zmiany klimatu lub adaptacji z innych źródeł (uniwersytetów, innych instytucji badawczych, ministerstw rządowych, innych krajów itp.), które są ważne?
  • Czy istnieją już środki, które przyczyniają się do przystosowania się do zmiany klimatu, nawet jeśli nie są one wyraźnie określone lub oznaczone jako środki dostosowawcze?
  • Czy wdrożono już ukierunkowane działania związane z przystosowaniem się do zmiany klimatu?
  • Czy istnieją już narzędzia, strategie, procesy itp., które są ważne lub mogą być wykorzystane do przystosowania się do zmiany klimatu?
  • Jakie sieci lub inicjatywy mają znaczenie dla przystosowania się do zmiany klimatu i w jaki sposób można je wykorzystać lub wykorzystać do przystosowania się?

Przegląd działań poszczególnych krajów w dziedzinie przystosowania się do zmiany klimatu jest dostępny nastronach krajów objętych programem Climate-ADAPT.

III. Poznaj dobre praktyki w kraju lub poza nim

Praktyki dostosowawcze, które działają dobrze w jednym obszarze, mogą potencjalnie zostać przeniesione w celu sprostania podobnym wyzwaniom w innych obszarach, biorąc pod uwagę konkretne konteksty. Skuteczność poszczególnych środków może jednak zależeć od zakresu problemu i szczególnej skali wdrożenia. Wykorzystanie istniejących informacji na temat dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu (tj. studium przypadku dotyczącego klimatu-ADAPT)może również zoptymalizować indywidualne zasoby i zarządzanie wysiłkiem.

Pozycje bazy danych Climate-ADAPT

Relevant tile