Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Profile krajów

Austria

 

 

 

Źródła wykorzystywane do zestawiania informacji dotyczących zdrowia i adaptacji dla profili poszczególnych krajów różnią się w zależności od kraju. W przypadku państw członkowskich UE informacje opierają się na oficjalnych sprawozdaniach dotyczących dostosowania: Sprawozdawczość w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu na podstawie rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu (zob. sprawozdawczość UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, profile krajów ADAPTw sprawie klimatu) oraz sprawozdawczość dostosowawcza z 2019 r. na podstawie rozporządzenia w sprawie unijnego mechanizmu monitorowania gazów cieplarnianych. Te dwa mechanizmy sprawozdawcze są określane łącznie jako „oficjalna sprawozdawczość UE na temat przystosowania się do zmiany klimatu”. Uwaga: Odpowiednie informacje zostały skopiowane z oficjalnego sprawozdania UE na temat dostosowania (przedstawionego do 21 lipca 2021 r.), bez dalszego opracowywania treści tekstu. Niektóre informacje, ważne w momencie składania sprawozdań, mogą utracić ważność w dniu dzisiejszym. Wszelkie niezbędne dodatki do tekstu są wyraźnie zaznaczone.

Ponadto informacje zebrane w analizie EEA dotyczącej zmiany klimatu i zdrowia: przedstawiono przegląd polityki krajowej w Europie (2021 r.), tabelę wyników w zakresie gotowości przystosowania się do zmiany klimatu (2018 r.) oraz badanie WHO na temat polityki w zakresie zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu w Unii Europejskiej (2018 r.). Uwaga: Niektóre informacje, ważne w momencie publikacji, mogą utracić ważność w dniu dzisiejszym. Wszelkie niezbędne dodatki do tekstu są wyraźnie zaznaczone.

Źródła informacji dla państw członkowskich EOG spoza UE są bardziej ograniczone.

Informacje ze sprawozdania EEA. Zmiana klimatu i zdrowie: przegląd polityki krajowej w Europie (2022)

Przeanalizowano krajowe strategie polityczne w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i krajowe strategie zdrowotne w celu określenia zakresu wpływu na zdrowie związane z klimatem (fizycznego, psychicznego i społecznego) oraz rodzajów interwencji ukierunkowanych na nie. Sprawozdanie zawiera europejski przegląd, podczas gdy zasięg geograficzny różnych aspektów polityki krajowej w całej Europie można zwizualizować za pomocą przeglądarki map. Wyniki dla Austrii podsumowano tutaj.

Dokumenty strategiczne poddane przeglądowi:

Austriacka strategia przystosowania się do zmian klimatu część 1

Österreichischer Strukturplan Gesundheit 2017 

Aspekty ujęte w zmienionych dokumentach strategicznych:

Informacje pochodzące z oficjalnych sprawozdań UE na temat przystosowania się do zmiany klimatu. Sprawozdawczość GovReg (2021), sprawozdawczość MMR (2019)

Austriacka krajowa strategia adaptacji (NAS, 2017) zawiera jakościową ocenę narażenia dla dziewięciu sektorów, w tym sektora opieki zdrowotnej

Krajowy plan adaptacyjny (KPR) został zmieniony w 2016 r. i zawiera katalog 135 wariantów adaptacyjnych dla 14 obszarów działania. Zdrowie jest jednym z obszarów działania. Środki dostosowawcze nie powinny pociągać za sobą żadnych negatywnych skutków społecznych; powinny one raczej zminimalizować zagrożenia dla demokracji, zdrowia, bezpieczeństwa i sprawiedliwości społecznej.

Zalecane środki dostosowawcze to:

 • Ogólne stosunki public relations i konkretne prace nad przygotowaniem do ekstremalnych zdarzeń lub ognisk chorób zakaźnych
 • Radzenie sobie z upałem i suszą
 • Radzenie sobie z powodziami, osuwiskami błotnymi, lawinami, osuwiskami i wodospadami skalnymi
 • Rozwój wiedzy i przygotowanie do postępowania z patogenami/chorobami zakaźnymi
 • Zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do rozprzestrzeniania się alergicznych i toksycznych gatunków
 • Radzenie sobie z zanieczyszczeniami i promieniowaniem ultrafioletowym
 • Łączenie i dalszy rozwój systemów monitorowania i wczesnego ostrzegania
 • Uwzględnienie zagadnień związanych z klimatem w szkoleniach i dalszym kształceniu lekarzy i personelu w zawodach medycznych, terapeutycznych i diagnostycznych (MTDG)

Włączanie adaptacji do polityk i programów sektorowych, a tym samym włączanie ich do głównego nurtu polityki, a tym samym włączanie do głównego nurtu polityki i programów, a także praktyczne przykłady z sektora opieki zdrowotnej, np. przewodniki cieplne:

 • Przewodnik: Ochrona przed ciepłem w domach i mieszkaniach. W przewodniku przedstawiono środki, które można wykorzystać do osiągnięcia energooszczędnej ochrony przed ciepłem.
 • Porady dotyczące ciepła opracowane przez austriacką Agencję Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (AGES), w tym telefon cieplny i filmy wideo na temat prawidłowego odżywiania w cieple i bezpieczeństwie żywności w lecie.
 • Plan działania w zakresie ciepła – Dla placówek medycznych i opieki zdrowotnej w celu stworzenia własnych planów działania w zakresie ciepła: Wytyczne skierowane są do zinstytucjonalizowanych obszarów opieki najbardziej narażonych grup społecznych oraz osób odpowiedzialnych za szpitale, placówki pielęgniarskie i opiekuńcze. Poprzez zalecenia dotyczące krótko- i średnioterminowych i ostrych środków, wspiera organizacje w opracowywaniu i ustanawianiu własnych planów cieplnych.

Austriackie sprawozdanie oceniające z 2014 r. zawiera ocenę narażenia oraz sekcję poświęconą wpływowi zmiany klimatu na zdrowie. Następnie opublikowano pierwsze sprawozdanie specjalne (ASR18), które dotyczyło zdrowia, demografii i zmian klimatu, i zostało opublikowane we wrześniu 2018 r. (zob. analiza przypadków WHO poniżej).

Informacje z tablicy wyników gotowości dostosowawczej. Karty krajowe (2018)

Bariery instytucjonalne i brak dynamiki politycznej utrudniają obecnie wdrażanie podstawowych strategii politycznych, które obejmują środki dostosowawcze na szczeblu sektorowym (np. w dziedzinie zdrowia i transportu).

Szereg zaleceń zaproponowanych w ramach odpowiednich sektorów (w tym sektora opieki zdrowotnej) w KPRU dotyczy sektora ubezpieczeń i odnosi się do niego jako do kluczowego podmiotu.

Informacje z publikacji WHO. Polityka w zakresie zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu w Unii Europejskiej (2018 r.)

Austria należy do tych krajów, które opracowały krajowe oceny podatności na zmiany klimatu, wpływu i przystosowania się do niej. Opracowała strategiczne ramy i plany działania na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu ukierunkowanej na zdrowie. Opracowano również krajowe strategie (strategie lub plany) dotyczące zdrowia i zmiany klimatu. Kluczowe polityki i strategie odzwierciedlają kwestie związane ze zmianą klimatu i zdrowiem.

W ramach NAS przeprowadzono kilka ocen zdrowotnych, obejmujących zagrożenia, takie jak ryzyko cieplne, potencjał rozprzestrzeniania się wektorów i pyły alergiczne.

W 2012 r. cele zdrowotne dla Austrii zostały zatwierdzone przez Federalną Komisję Zdrowia Austrii i Austriacką Radę Ministrów. Ogólnym celem była poprawa stanu zdrowia wszystkich osób mieszkających w kraju, niezależnie od poziomu wykształcenia, dochodów czy sytuacji życiowej. Jeden konkretny cel zdrowotny dotyczy „zabezpieczenia zrównoważonych zasobów naturalnych, takich jak powietrze, woda i gleba oraz zdrowe środowisko dla przyszłych pokoleń” i omawia przystosowanie się do zmiany klimatu. 

Krajowy system nadzoru komarów został wdrożony w ramach zintegrowanej współpracy między agencjami rządowymi, instytucjami zdrowia ludzi i lekarzy weterynarii, krajowym laboratorium referencyjnym i systemem dawców krwi. Obejmuje się nadzór nad zakażeniami przenoszonymi przez wektory, oprócz aspektów klimatycznych i środowiskowych istotnych dla ich rozprzestrzeniania się i ciągłego monitorowania krążenia czynników etiologicznych.

Kto studiuje przypadki z publikacji. Polityka w zakresie zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu w Unii Europejskiej (2018 r.)

Funkcjonowanie krajowego planu ochrony ciepła

Austriacki plan ochrony cieplnej został przygotowany i wprowadzony w życie w 2017 r., pod przewodnictwem Ministerstwa Zdrowia i Spraw Kobiet. Instytucje rządowe na szczeblu krajowym i regionalnym były zaangażowane w jego opracowanie i współpracowały ze sobą, przyjmując różne role na różnych etapach funkcjonowania planu. Inne zaangażowane podmioty obejmowały pracowników służby zdrowia, szpitale i inny personel ratunkowy. Plan zawiera informacje bazowe meteorologiczne dotyczące ostrzeżeń cieplnych, dostarczone przez Narodową Służbę Meteorologiczną. Ministerstwo Zdrowia i Spraw Kobiet przedstawia informacje na temat ostrzeżeń cieplnych na swojej stronie internetowej oraz zapewnia obywatelom i promuje środki ostrożności. Prowincje przekazują jak najwcześniej konkretne informacje organizacjom (takim jak domy dla osób starszych, domy opieki, szpitale i przedszkola).

Zdrowie, demografia i zmiany klimatu

W sprawozdaniu specjalnym (2018 r.), opracowanym przez austriacki panel ds. zmian klimatu, dokonano oceny złożonych powiązań między zdrowiem, demografią i zmianami klimatu. Raport został opracowany w celu stworzenia uzasadnionej podstawy do podejmowania decyzji w nauce, administracji i polityce. Podkreślono w nim możliwości łączenia polityki klimatycznej i zdrowotnej oraz zwiększenia gotowości i odporności z działaniami antycypacyjnymi, a nie reagującymi. Dodatkowe korzyści zdrowotne wynikające ze środków łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej są szczególnie obiecujące. W sprawozdaniu popiera się opracowanie polityki mającej na celu poprawę stanu zdrowia ludności teraz i w przyszłości.

Zasoby w katalogu Obserwatorium na temat Austrii