Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Profile krajów

 Węgry

 

 

 

Źródła wykorzystywane do zestawiania informacji dotyczących zdrowia i adaptacji dla profili poszczególnych krajów różnią się w zależności od kraju. W przypadku państw członkowskich UE informacje opierają się na oficjalnych sprawozdaniach dotyczących dostosowania: Sprawozdawczość w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu na podstawie rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu (zob. sprawozdawczość UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, profile krajów ADAPTw sprawie klimatu) oraz sprawozdawczość dostosowawcza z 2019 r. na podstawie rozporządzenia w sprawie unijnego mechanizmu monitorowania gazów cieplarnianych. Te dwa mechanizmy sprawozdawcze są określane łącznie jako „oficjalna sprawozdawczość UE na temat przystosowania się do zmiany klimatu”. Uwaga: Odpowiednie informacje zostały skopiowane z oficjalnego sprawozdania UE na temat dostosowania (przedstawionego do 21 lipca 2021 r.), bez dalszego opracowywania treści tekstu. Niektóre informacje, ważne w momencie składania sprawozdań, mogą utracić ważność w dniu dzisiejszym. Wszelkie niezbędne dodatki do tekstu są wyraźnie zaznaczone.

Ponadto informacje zebrane w analizie EEA dotyczącej zmiany klimatu i zdrowia: przedstawiono przegląd polityki krajowej w Europie (2021 r.), tabelę wyników w zakresie gotowości przystosowania się do zmiany klimatu (2018 r.) oraz badanie WHO na temat polityki w zakresie zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu w Unii Europejskiej (2018 r.). Uwaga: Niektóre informacje, ważne w momencie publikacji, mogą utracić ważność w dniu dzisiejszym. Wszelkie niezbędne dodatki do tekstu są wyraźnie zaznaczone.

Źródła informacji dla państw członkowskich EOG spoza UE są bardziej ograniczone.

Informacje ze sprawozdania EEA. Zmiana klimatu i zdrowie: przegląd polityki krajowej w Europie (2022)

Przeanalizowano krajowe strategie polityczne w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i krajowe strategie zdrowotne w celu określenia zakresu wpływu na zdrowie związane z klimatem (fizycznego, psychicznego i społecznego) oraz rodzajów interwencji ukierunkowanych na nie. Sprawozdanie zawiera europejski przegląd, podczas gdy zasięg geograficzny różnych aspektów polityki krajowej w całej Europie można zwizualizować za pomocą przeglądarki map. Wyniki dla Węgier podsumowano tutaj.

Dokumenty strategiczne poddane przeglądowi:

2. krajowa strategia w sprawie zmian klimatu

Sprawozdanie na temat zmiany klimatu i zdrowia – 2020 r.

Aspekty ujęte w zmienionym dokumencie politycznym:

Informacje pochodzące z oficjalnych sprawozdań UE na temat przystosowania się do zmiany klimatu.  Raportowanie GovReg (2021), raportowanie MMR (2019)

Krajowa strategia adaptacji (NAS, część Drugiej Krajowej Strategii Zmian Klimatu, 2018 [redaktorzy]) określa węgierskie ramy i możliwości przystosowania się do zmiany klimatu. Określone instrumenty dostosowawcze opierają się na szczegółowej analizie sytuacji, w której opisano oczekiwane skutki zmiany klimatu na węgierskie zasoby naturalne (wody, glebę, różnorodność biologiczną i lasy) oraz oczekiwane ludzkie i społeczno-gospodarcze skutki zmiany klimatu w obszarach priorytetowych. Jedną z tych dziedzin jest zdrowie człowieka. Ponadto w dokumencie określono krótkie (2018–2020), połowy (2021–2030) i długoterminowe (2031–2050) priorytetowe sektorowe linie działania i zadania w obszarach priorytetowych, takich jak zdrowie ludzkie.

W dziedzinie przystosowania się do zmiany klimatu głównym narzędziem jest krajowy system geoinformacji adaptacyjnej (opracowany w pierwszej fazie z dotacji Norwegii i EOG w latach 2013–2016 oraz udoskonalony w ramach funduszu PO na rzecz racjonalizacji zużycia energii i środowiska w latach 2017–2020). System jest opracowywany i obsługiwany przez węgierskie badanie górnicze i geologiczne (HGMS); jego główną funkcją jest wspieranie krajowej polityki klimatycznej i podejmowania decyzji przez władze lokalne, dostarczanie grupom docelowym regularnie aktualizowanych danych z obserwacji i modelowania klimatu oraz danych na temat skutków i skutków zmiany klimatu oraz potencjalnych środków dostosowawczych w poszczególnych sektorach lub tematach podatności na zagrożenia. Wśród tych ostatnich podatność na powodzie, gwałtowne powodzie i zalewy wód śródlądowych; wrażliwość zbiorników wody pitnej; narażenie na zanurzenia; ekstremalna podatność zasobów mieszkaniowych na warunki pogodowe; można również wspomnieć o podatności na fale upałów związane ze zdrowiem człowieka.

Informacje z publikacji WHO. Polityka w zakresie zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu w Unii Europejskiej (2018 r.)

Zadania związane z przystosowaniem się do zmiany klimatu związane ze zdrowiem człowieka są uwzględnione w krajowym programie ochrony środowiska.

Zasoby w katalogu Obserwatorium na Węgrzech