no country

W przypadku państw członkowskich UE informacje opierają się na ich oficjalnych sprawozdaniach dotyczących dostosowania: Sprawozdawczość w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu na lata 2023 i 2021 na podstawie rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu (zob. sprawozdania UE w sprawie przystosowania się do zmiany klimatu, profile krajów w ramach programu Climate-ADAPT). Uwaga: Odpowiednie informacje zostały skopiowane z oficjalnych sprawozdań UE dotyczących dostosowania (przedłożonych do dnia 15 listopada 2023 r.), bez dalszego opracowywania treści tekstu. Niektóre informacje, ważne w momencie składania sprawozdań, mogą nie być już aktualne. Wszelkie niezbędne uzupełnienia tekstu są wyraźnie zaznaczone. Ponadto informacje zebrane w analizie EEA dotyczącej zmiany klimatu i zdrowia: przegląd polityki krajowej w Europie (2021 r.). Uwaga: Niektóre informacje, ważne w momencie publikacji, mogą już nie być ważne. Wszelkie niezbędne uzupełnienia tekstu są wyraźnie zaznaczone.

Informacje ze sprawozdań z rozporządzenia w sprawie zarządzania i zarządzania w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu (2023, 2021)

Sektor zdrowia jest objęty krajową strategią przystosowania się do zmiany klimatu (NAS, 2018) oraz krajowym planem przystosowania się do zmiany klimatu (NAP, 2018). Zdrowie ludzkie jest jednym z 13 sektorów, w których opracowano łącznie 42 środki. Ukończono wstępną analizę sektorową podatności na zagrożenia dla zdrowia.

Informacje ze sprawozdania EEA. Zmiana klimatu i zdrowie: przegląd polityki krajowej w Europie (2022 r.)

Przeanalizowano krajowe strategie polityczne w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i krajowe strategie zdrowotne w celu określenia zakresu wpływu związanego z klimatem na zdrowie (fizyczne, psychiczne i społeczne) oraz rodzajów interwencji ukierunkowanych na nie. Sprawozdanie zawiera europejski przegląd, a zasięg geograficzny różnych aspektów polityki krajowej w całej Europie można zwizualizować za pomocą przeglądarki map. Wyniki dla Luksemburga podsumowano tutaj.

Poddane przeglądowi dokumenty dotyczące polityki:

Strategie et plan d’action pour l’adaptation au changement climatique au Luxembourg (2018-2023)

Aspekty ujęte w zrewidowanym dokumencie dotyczącym polityki:

Informacje pochodzące z oficjalnych sprawozdań UE dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu. Sprawozdawczość GovReg (2021), sprawozdawczość MMR (2019)

Krajowa strategia i plan działania w zakresie przystosowania się do zmianyklimatu (2018–2023) obejmują zdrowie jako jeden z 13 sektorów, dla których przewidziano 42 środki. Prognozy klimatyczne na drugą połowę tego wieku będą miały znaczący wpływ na stan zdrowia publicznego w Luksemburgu. Niebezpieczeństwo zwiększenia narażenia ludności na ciepło jest najpoważniejsze na obszarach miejskich o dużej gęstości budynków ze względu na zwiększoną zdolność magazynowania ciepła i nocne emisje cieplne.

Zasoby w katalogu Obserwatorium w Luksemburgu

Language preference detected

Do you want to see the page translated into ?

Exclusion of liability
This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.