Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Profile krajów

Portugalia

 

 

 
 
 

Źródła wykorzystywane do zestawiania informacji dotyczących zdrowia i adaptacji dla profili poszczególnych krajów różnią się w zależności od kraju. W przypadku państw członkowskich UE informacje opierają się na oficjalnych sprawozdaniach dotyczących dostosowania: Sprawozdawczość w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu na podstawie rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu (zob. sprawozdawczość UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, profile krajów ADAPTw sprawie klimatu) oraz sprawozdawczość dostosowawcza z 2019 r. na podstawie rozporządzenia w sprawie unijnego mechanizmu monitorowania gazów cieplarnianych. Te dwa mechanizmy sprawozdawcze są określane łącznie jako „oficjalna sprawozdawczość UE na temat przystosowania się do zmiany klimatu”. Uwaga: Odpowiednie informacje zostały skopiowane z oficjalnego sprawozdania UE na temat dostosowania (przedstawionego do 21 lipca 2021 r.), bez dalszego opracowywania treści tekstu. Niektóre informacje, ważne w momencie składania sprawozdań, mogą utracić ważność w dniu dzisiejszym. Wszelkie niezbędne dodatki do tekstu są wyraźnie zaznaczone.

Ponadto informacje zebrane w analizie EEA dotyczącej zmiany klimatu i zdrowia: przedstawiono przegląd polityki krajowej w Europie (2021 r.), tabelę wyników w zakresie gotowości przystosowania się do zmiany klimatu (2018 r.) oraz badanie WHO na temat polityki w zakresie zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu w Unii Europejskiej (2018 r.). Uwaga: Niektóre informacje, ważne w momencie publikacji, mogą utracić ważność w dniu dzisiejszym. Wszelkie niezbędne dodatki do tekstu są wyraźnie zaznaczone.

Źródła informacji dla państw członkowskich EOG spoza UE są bardziej ograniczone.

Informacje ze sprawozdania EEA. Zmiana klimatu i zdrowie: przegląd polityki krajowej w Europie (2022)

Przeanalizowano krajowe strategie polityczne w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i krajowe strategie zdrowotne w celu określenia zakresu wpływu na zdrowie związane z klimatem (fizycznego, psychicznego i społecznego) oraz rodzajów interwencji ukierunkowanych na nie. Sprawozdanie zawiera europejski przegląd, podczas gdy zasięg geograficzny różnych aspektów polityki krajowej w całej Europie można zwizualizować za pomocą przeglądarki map. Wyniki dla Portugalii podsumowano tutaj.

Dokumenty strategiczne poddane przeglądowi:

Krajowa strategia adaptacji do zmian klimatu (ENAAC 2020)

Plan działania na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu (P-3AC)

Krajowy plan zdrowia na 2020 r. 

Aspekty ujęte w zmienionym dokumencie politycznym:

Informacje pochodzące z oficjalnych sprawozdań UE na temat przystosowania się do zmiany klimatu. Raportowanie GovReg (2021), raportowanie MMR (2019)

Zmieniona krajowa strategia adaptacji (NAS, 2015 r., ENAAC 2020) obejmuje dziewięć sektorów priorytetowych, w tym zdrowie. W odniesieniu do zdrowia ukończono regionalne strategie przystosowania się do zmiany klimatu i przedłożono je do przyjęcia na lata 2019–2020. Realizacja strategii sektora zdrowia opiera się na połączeniu usług zdrowotnych z innymi podmiotami zajmującymi się bezpieczeństwem, ochroną środowiska i/lub wsparciem społecznym.

Sektor zdrowia opublikował raport w ramach pierwszego etapu NAS, w którym skutki zmian klimatu były usystematyzowane w dziedzinach: ekstremalne zdarzenia temperaturowe, woda, powietrze, wektory przenoszące choroby, żywność i ekstremalne zdarzenia hydrologiczne. Zamiast jednak określić wyczerpujący zbiór środków dostosowawczych w sprawozdaniu ustanowiono związek między realizacją niektórych planów i programów dotyczących warunków środowiskowych, na które wpływ mają zjawiska klimatyczne i wpływ na zdrowie publiczne. W odniesieniu do innych sektorów podejście do zarządzania adaptacyjnego w dziedzinie zdrowia przebiegało inną drogą: poprzez decentralizację. Niedawno regionalne organy ds. zdrowia przygotowały własne strategie adaptacyjne, w których określono główne skutki dla zdrowia i podatności usług i infrastruktury zdrowotnej oraz odpowiednie środki dostosowawcze.

Jeśli chodzi o sektor zdrowia, istnieje kilka programów zdrowia publicznego przyczyniających się do przystosowania się do zmiany klimatu, a mianowicie plany awaryjne dotyczące niekorzystnych ekstremalnych temperatur, plany awaryjne dotyczące zdrowia sezonowego oraz program zapobiegania chorobom przenoszonych przez wektory. Warto zauważyć, że Regionalna Administracja Zdrowia Algarve zapewniła włączenie adaptacji do swoich obowiązków, wydając opinie techniczno-sanitarne i uczestnicząc w komitetach doradczych w procesach opracowywania instrumentów zarządzania terytorialnego.

Projekty SIAM (zmiana klimatu w Portugalii: Scenariusze, skutki i środki przystosowawcze) w latach 2002 i 2006 były najbardziej kompleksowymi, wielosektorowymi, krajowymi ocenami skutków zmiany klimatu i podatności Portugalii na zagrożenia, które obejmowały skutki zdrowotne i środki przystosowawcze.

Informacje z tablicy wyników gotowości dostosowawczej. Karty krajowe (2018)

Sektor zdrowia był również reprezentowany w ENAAC 2013 (pierwszy etap ENAAC), gdzie sporządził najnowocześniejsze sprawozdanie na temat skutków zmian klimatu w tym sektorze. Plan awaryjny dla fal upałów został ustanowiony w 2004 r., wraz z systemem ostrzegania i reakcjami na sytuacje nadzwyczajne.  W 2007 r. ustanowiono system nadzoru nad chorobami borowymi wektorowymi.

Zasoby w katalogu Obserwatorium na temat Portugalii