Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Profile krajów

 

Hiszpania

 

 

 
 

Źródła wykorzystywane do zestawiania informacji dotyczących zdrowia i adaptacji dla profili poszczególnych krajów różnią się w zależności od kraju. W przypadku państw członkowskich UE informacje opierają się na oficjalnych sprawozdaniach dotyczących dostosowania: Sprawozdawczość w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu na podstawie rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu (zob. sprawozdawczość UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, profile krajów ADAPTw sprawie klimatu) oraz sprawozdawczość dostosowawcza z 2019 r. na podstawie rozporządzenia w sprawie unijnego mechanizmu monitorowania gazów cieplarnianych. Te dwa mechanizmy sprawozdawcze są określane łącznie jako „oficjalna sprawozdawczość UE na temat przystosowania się do zmiany klimatu”. Uwaga: Odpowiednie informacje zostały skopiowane z oficjalnego sprawozdania UE na temat dostosowania (przedstawionego do 21 lipca 2021 r.), bez dalszego opracowywania treści tekstu. Niektóre informacje, ważne w momencie składania sprawozdań, mogą utracić ważność w dniu dzisiejszym. Wszelkie niezbędne dodatki do tekstu są wyraźnie zaznaczone.

Ponadto informacje zebrane w analizie EEA dotyczącej zmiany klimatu i zdrowia: przedstawiono przegląd polityki krajowej w Europie (2021 r.), tabelę wyników w zakresie gotowości przystosowania się do zmiany klimatu (2018 r.) oraz badanie WHO na temat polityki w zakresie zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu w Unii Europejskiej (2018 r.). Uwaga: Niektóre informacje, ważne w momencie publikacji, mogą utracić ważność w dniu dzisiejszym. Wszelkie niezbędne dodatki do tekstu są wyraźnie zaznaczone.

Źródła informacji dla państw członkowskich EOG spoza UE są bardziej ograniczone.

Informacje ze sprawozdania EEA. Zmiana klimatu i zdrowie: przegląd polityki krajowej w Europie (2022)

Przeanalizowano krajowe strategie polityczne w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i krajowe strategie zdrowotne w celu określenia zakresu wpływu na zdrowie związane z klimatem (fizycznego, psychicznego i społecznego) oraz rodzajów interwencji ukierunkowanych na nie. Sprawozdanie zawiera europejski przegląd, podczas gdy zasięg geograficzny różnych aspektów polityki krajowej w całej Europie można zwizualizować za pomocą przeglądarki map. Wyniki dla Hiszpanii podsumowano tutaj.

Dokumenty strategiczne poddane przeglądowi:

Krajowy plan przystosowania się do zmiany klimatu na lata 2021–2030

Plan strategiczny dla zdrowia i środowiska/Plan Estratégico de Salud y Medioambiente 2022–2026 

Aspekty ujęte w zmienionym dokumencie politycznym:

Informacje pochodzące z oficjalnych sprawozdań UE na temat przystosowania się do zmiany klimatu. Raportowanie GovReg (2021), raportowanie MMR (2019)

Krajowy plan adaptacji (PNACC 2021–2030) stanowi ramy odniesienia dla rozwoju polityki dostosowawczej w Hiszpanii. W celu ułatwienia integracji działań adaptacyjnych w różnych dziedzinach zarządzania publicznego i prywatnego, PNACC określa 18 obszarów pracy, określając cele dla każdego z nich, w tym zdrowie ludzkie.

Kilka przepisów sektorowych na szczeblu krajowym uwzględniło w ostatnich latach kwestie związane z przystosowaniem się do zmiany klimatu. Na przykład ustawa 33/2011 z dnia 4 października o ogólnym zdrowiu publicznym.

Zdrowie jest przedmiotem szeregu wysiłków na rzecz włączenia przystosowania się do zmiany klimatu do polityk, planów i programów sektorowych, takich jak krajowy plan w dziedzinie zdrowia i środowiska oraz długofalowa strategia dekarbonizacji (2020 r.), która zawiera rozdział poświęcony przystosowaniu się do zmiany klimatu. „Potrzeba przyjęcia adaptacji do zmian klimatu jako polityki państwowej ze względu na jej głębokie konsekwencje dla gospodarki i kapitału naturalnego kraju, a wraz z nim podstawowe warunki do zapewnienia zdrowia i dobrobytu ludzi tego i kolejnych pokoleń”. Przedstawiono w nim środki dostosowawcze w 10 obszarach tematycznych.

Krajowy plan działań zapobiegawczych w sprawie wpływu nadmiernych temperatur na zdrowie (wdrożony od 2004 r. i uruchamiany każdego lata, między czerwcem a wrześniem)ma na celu zapobieganie negatywnym skutkom nadmiaru ciepła dla zdrowia obywateli, zwłaszcza wśród najsłabszych grup społecznych. Ustanawia środki mające na celu zmniejszenie skutków związanych z nadmierną temperaturą oraz koordynację zaangażowanych instytucji administracji państwowej. Proponuje się również działania zapobiegawcze i kontrolne prowadzone przez administrację autonomiczną i lokalną oraz gromadzenie informacji predykcyjnych na temat temperatury i dziennej ewolucji śmiertelności, ustanawiając kryteria umożliwiające aktywne monitorowanie ryzyka i identyfikację znaków ostrzegawczych.

W 2014 r. przeprowadzono sektorową ocenę wpływu zmiany klimatu na zdrowie, a w 2016 r. opublikowano zestaw wskaźników dotyczących zdrowia i zmiany klimatu.

Adaptacja i ochrona zdrowia w obliczu zmiany klimatu, projekt związany ze zdrowiem realizowany w ramach PNACC, stworzył katalog doświadczeń i dobrych praktyk w administracji publicznej i przedsiębiorstwach (CCOO-ISTAS, 2019).

W 2021 r. opublikowano nowe sprawozdanie na temat skutków i zagrożeń związanych ze zmianami klimatu w Hiszpanii, opisujące główne skutki zmiany klimatu dla różnych sektorów produkcyjnych i systemów naturalnych w Hiszpanii. Zestawiono również listę głównych zagrożeń wynikających z tych skutków, a także proponowaną ocenę stopnia pilnego zaradzenia tym skutkom. W tym celu opublikowana dokumentacja jest analizowana w 10 obszarach pracy lub sektorach i systemach naturalnych uznawanych za priorytetowe tematy w PNACC (w tym zdrowie). Zawiera on syntezę informacji na temat skutków zmiany klimatu dla każdego obszaru pracy i omawia wzajemne powiązania zagrożeń między różnymi obszarami.

Głównym celem LIFE URBAN KLIMA 2050 jest przyczynienie się do pełnej realizacji Strategii KLIMA 2050 w Kraju Basków w Hiszpanii, którego realizacja opiera się na realizacji 9 celów i 24 linii interwencji. Projekt będzie uwzględniał politykę przeciwdziałania zmianie klimatu w innych politykach sektorowych (w tym w dziedzinie zdrowia); wdrożenie szeregu działań (najlepszych praktyk, demonstracji i pilotażu) na trzech obszarach pilotażowych (miejskich/podmiejskich, dorzeczach i przybrzeżnych); dostrojenie zdolności obywatelskich i administracyjnych (struktura, wiedza, narzędzia itp.); oraz poprawa zarządzania m.in. w dziedzinie zmiany klimatu.

Wiele innych celów zrównoważonego rozwoju ma również znaczący wkład w odporność na zmianę klimatu i przystosowanie się do niej w Hiszpanii, takie zmniejszanie ryzyka i zarządzanie krajowym i globalnym ryzykiem dla zdrowia (SDG3).

Informacje z publikacji WHO. Polityka w zakresie zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu w Unii Europejskiej (2018 r.)

Ocena wpływu zmiany klimatu na zdrowie uwzględniała prognozy demograficzne i wpływ innych sektorów w ramach różnych scenariuszy zmiany klimatu. Analiza ta stanowiła podstawę do opracowania obserwatorium ds. zdrowia i zmiany klimatu, które dostarcza informacji i wspiera krytyczne działania adaptacyjne. Działania takie obejmują mapowanie najbardziej narażonych obszarów zdrowia w kontekście zmiany klimatu, szczegółowe programy monitorowania i kontroli chorób przenoszonych przez wektory, plany działania w zakresie systemów wczesnego ostrzegania w dziedzinie zdrowia publicznego, które umożliwiają identyfikację sytuacji zagrożenia przed ich wystąpieniem, a także działania mające na celu podnoszenie świadomości na temat wszystkich działań związanych ze zmianą klimatu i ich wpływu na zdrowie ludzkie oraz działania mające na celu podnoszenie świadomości na temat wszystkich działań związanych ze zmianą klimatu i ich wpływem na zdrowie ludzkie.

Zasoby w katalogu Obserwatorium na temat Hiszpanii