Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Profile krajów

Szwecja

 

 

 
 

Źródła wykorzystywane do zestawiania informacji dotyczących zdrowia i adaptacji dla profili poszczególnych krajów różnią się w zależności od kraju. W przypadku państw członkowskich UE informacje opierają się na oficjalnych sprawozdaniach dotyczących dostosowania: Sprawozdawczość w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu na podstawie rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu (zob. sprawozdawczość UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, profile krajów ADAPTw sprawie klimatu) oraz sprawozdawczość dostosowawcza z 2019 r. na podstawie rozporządzenia w sprawie unijnego mechanizmu monitorowania gazów cieplarnianych. Te dwa mechanizmy sprawozdawcze są określane łącznie jako „oficjalna sprawozdawczość UE na temat przystosowania się do zmiany klimatu”. Uwaga: Odpowiednie informacje zostały skopiowane z oficjalnego sprawozdania UE na temat dostosowania (przedstawionego do 21 lipca 2021 r.), bez dalszego opracowywania treści tekstu. Niektóre informacje, ważne w momencie składania sprawozdań, mogą utracić ważność w dniu dzisiejszym. Wszelkie niezbędne dodatki do tekstu są wyraźnie zaznaczone.

Ponadto informacje zebrane w analizie EEA dotyczącej zmiany klimatu i zdrowia: przedstawiono przegląd polityki krajowej w Europie (2021 r.), tabelę wyników w zakresie gotowości przystosowania się do zmiany klimatu (2018 r.) oraz badanie WHO na temat polityki w zakresie zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu w Unii Europejskiej (2018 r.). Uwaga: Niektóre informacje, ważne w momencie publikacji, mogą utracić ważność w dniu dzisiejszym. Wszelkie niezbędne dodatki do tekstu są wyraźnie zaznaczone.

Źródła informacji dla państw członkowskich EOG spoza UE są bardziej ograniczone.

Informacje ze sprawozdania EEA. Zmiana klimatu i zdrowie: przegląd polityki krajowej w Europie (2022)

Przeanalizowano krajowe strategie polityczne w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i krajowe strategie zdrowotne w celu określenia zakresu wpływu na zdrowie związane z klimatem (fizycznego, psychicznego i społecznego) oraz rodzajów interwencji ukierunkowanych na nie. Sprawozdanie zawiera europejski przegląd, podczas gdy zasięg geograficzny różnych aspektów polityki krajowej w całej Europie można zwizualizować za pomocą przeglądarki map. Wyniki dla Szwecji podsumowano tutaj.

Dokumenty strategiczne poddane przeglądowi:

Krajowa strategia przystosowania się do zmiany klimatu (2018 r.)

Cele i plan działania Agencji Zdrowia Publicznego w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu na lata 2021–2024

Wpływ zmiany klimatu na zdrowie w Szwecji – analiza ryzyka i podatności (2021)

Aspekty ujęte w zmienionym dokumencie politycznym:

Informacje pochodzące z oficjalnych sprawozdań UE na temat przystosowania się do zmiany klimatu. Raportowanie GovReg (2021), raportowanie MMR (2019)

W 2018 r. szwedzki rząd przyjął krajową strategię adaptacji (NAS). NAS określa mechanizmy koordynacji, monitorowania, oceny i przeglądu przystosowania się do zmiany klimatu. Ponieważ prace nad przystosowaniem się do zmiany klimatu przecinają się w wielu dziedzinach, w dużej mierze opierają się na obowiązujących przepisach, ramach i celach – zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Przykłady obejmują prace nad Agendą 2030 i szwedzkimi celami jakości środowiska. Opracowano plany działania w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, aby wesprzeć NAS konkretnymi działaniami. Regionalne urzędy rządowe przyjęły 21 regionalnych planów działania obejmujących całą Szwecję, z prawie 800 zaproponowanymi działaniami. Główne działania zaproponowane w planach dotyczą m.in. odporności na fale upałów i opieki zdrowotnej.

Kilka organów krajowych w Szwecji opracowało już plany działania dla sektorów, które wchodzą w zakres ich odpowiedzialności, takich jak w dziedzinie zdrowia ludzkiego. Regiony administracyjne w Szwecji są odpowiedzialne za opiekę zdrowotną i medyczną, transport publiczny i rozwój regionalny, ale nie mają żadnych konkretnych zadań adaptacyjnych. Na szczeblu lokalnym gminy mają do odegrania bardzo ważną rolę w przystosowaniu się do zmiany klimatu. Są one odpowiedzialne za planowanie fizyczne i infrastrukturę dla wody, służb ratunkowych, opieki zdrowotnej i społecznej, szkół i opieki nad dziećmi. Ustawa o planowaniu i budownictwie zawiera wytyczne legislacyjne.

Informacje z tablicy wyników gotowości dostosowawczej. Karty krajowe (2018)

Na przykład Agencja Zdrowia Publicznego ma za zadanie monitorować sytuację zdrowotną ludności, w tym czynniki związane ze zmianą klimatu.

Rada Administracyjna hrabstwa opracowała kilka przewodników, na przykład wytyczne „Skutki zmian klimatu dla zdrowia – zagrożenia i działania w powiecie sztokholmskim”, w których przedstawiono odpowiednie działania związane ze zdrowiem człowieka w oparciu o scenariusze klimatyczne dla regionu do 2100 r.

Informacje z publikacji WHO. Polityka w zakresie zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu w Unii Europejskiej (2018 r.)

W 2017 r. Agencja Zdrowia Publicznego opracowała plan działania na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu zatytułowany „Zdrowie publiczne w zmieniającym się klimacie”. Plan ogranicza się do mandatu Agencji i nie obejmuje jeszcze zadań innych zainteresowanych stron.

Szwecja opracowała plan awaryjny na najwyższym szczeblu politycznym w celu rozwiązania problemu wysokich temperatur oraz strategię ostrzegania domów ze specjalną opieką/specjalnymi jednostkami mieszkaniowymi przed prognozami pogody. W maju 2017 r. opublikowano wytyczne dotyczące tworzenia planów reagowania na fale upałów, składające się z materiałów informacyjnych i szkoleniowych z zaleceniami dla pracowników służby zdrowia i grup zagrożonych podczas fal upałów.

Agencja Zdrowia Publicznego monitoruje najważniejsze choroby zakaźne w kraju na poziomie indywidualnym i geograficznym. Agencja kilkakrotnie analizowała częstość występowania z danymi pogodowymi i klimatycznymi. Badania prowadzone są w przypadku wykrycia sygnałów zmian w epidemiologii choroby. W razie potrzeby dochodzenia mogą obejmować związane z klimatem przyczyny zmian.

Narodowy Instytut Weterynaryjny tworzy prognozy poprzez monitorowanie i modelowanie wektorów w celu wczesnego wykrywania i wczesnego ostrzegania o ogniskach chorób przenoszonych przez wektory.

Kto studiuje przypadki z publikacji. Polityka w zakresie zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu w Unii Europejskiej (2018 r.)

Wytyczne dotyczące planów działania na rzecz zdrowia cieplnego

W 2017 r. szwedzka Agencja Zdrowia Publicznego opublikowała wytyczne dotyczące wspierania gmin, rad hrabstw, regionów i prywatnych świadczeniodawców w opracowywaniu planów działania dotyczących fal upałów. W wytycznych podkreślono ważne aspekty, które należy wziąć pod uwagę przy opracowywaniu planów działania mających na celu zapobieganie niekorzystnym skutkom fal upałów dla ludności i zarządzanie nimi, w związku z wczesnymi ostrzeżeniami meteorologicznymi. W celu wsparcia tych prac Agencja Zdrowia Publicznego opracowała materiały wspierające świadczeniodawców w ich wysiłkach na rzecz opracowania planów działania i zmniejszenia zagrożeń dla zdrowia związanych z falami upałów w postaci filmów, broszur, porad dla różnych pracowników służby zdrowia oraz szkolenia internetowego.

Portal na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu

Szwedzki portal na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu jest wieloletnią współpracą między agencjami w ramach sieci agencji rządowych, składającą się z 18 agencji na szczeblu krajowym i rad administracyjnych hrabstw. Sieć współpracuje również ze Szwedzkim Stowarzyszeniem Władz Lokalnych i Regionów. Aby przeanalizować konsekwencje i słabości związane ze zmianą klimatu oraz rozwijać przystosowanie się do zmiany klimatu, potrzebna jest współpraca między sektorem zdrowia a innymi sektorami i funkcjami społeczeństwa, takimi jak rolnictwo i hodowla zwierząt gospodarskich, medycyna weterynaryjna, sektor wody i kanalizacji, sektor budowlany, urbanistyka, transport i sektor energetyczny. Sieć ma na celu wzmocnienie zdolności uczestniczących agencji rządowych i społeczeństwa poprzez działania na rzecz poprawy ram i instrumentów sterujących.

Zasoby w katalogu Obserwatorium na temat Szwecji