Start Baza danych Warianty adaptacyjne Rekultywacja i odbudowa rzek i równin zalewowych

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
The European Climate and Health Observatory is undergoing reconstruction until June 2024 to improve its performance. We apologise for any possible disturbance to the content and functionality of the platform.
Adaptation option

Rekultywacja i odbudowa rzek i równin zalewowych

Rekultywacja i odbudowa rzek i terenów zalewowych obejmuje wiele różnych środków mających wspólny nacisk na naturalne funkcje rzek, które mogły zostać utracone lub zdegradowane przez interwencje człowieka (np. zaciemnienie, budowa wałów i nasypów, pogłębianie osadów, zmiana naturalnych form rzek, budowa infrastruktury na równinie zalewowej itp.). Wiele europejskich rzek zostało znacznie zmodyfikowanych w ostatnich dziesięcioleciach, aby pełnić tylko jedną dominującą funkcję (np. żeglugę) lub kilka innych. Jednak stosowanie jednostronne, pomijając różne funkcje, nie jest już optymalne i jest zastępowane zintegrowanym podejściem. Rekultywacja rzek i terenów zalewowych ma na celu złagodzenie negatywnych skutków modyfikacji ludzkich, co przynosi korzyści nie tylko dla ekologicznego funkcjonowania rzeki, ale także dla społeczeństwa ludzkiego, jak w przypadku zmniejszenia ryzyka powodziowego, poprawy jakości wody i ładowania wód gruntowych. Równiny zalewowe są naturalnym systemem do konserwacji i odbudowy. Rekultywacja i odbudowa rzek i terenów zalewowych pociąga za sobą złożone i długotrwałe interwencje; podnoszenie wsparcia i świadomości społecznej ma zasadnicze znaczenie jako elementy techniczne i ekologiczne.

Rekultywacja i odbudowa terenów zalewowych i terenów podmokłych rzecznych zapewnia sezonowe siedliska wodne, tworzy korytarze rodzimych lasów nadbrzeżnych oraz tworzy zacienione siedliska rzeczne i lądowe. Ponadto pomaga utrzymać i powoli uwalniać z jednolitych części wód, a także ułatwia ładowanie wód podziemnych i poprawia jakość wody. Zdolność do infiltracji wielu gleb w Europie uległa zmianie ze względu na znaczące modyfikacje użytkowania gruntów; tempo, z jakim opady są w stanie infiltrować i ładować części wód podziemnych, jest zatem ograniczone na wielu obszarach. Związane ze zmianami klimatu zmienność opadów i wzrost zdarzeń ekstremalnych może prowadzić do dłuższych okresów susz i powodzi, które jeszcze bardziej pogarszają sytuację. Odbudowa rzek i terenów zalewowych może przyczynić się do poprawy reżimu hydrologicznego i radzenia sobie z tymi skutkami zmiany klimatu. Ponadto rzeczne tereny podmokłe mogą pomóc w utrzymaniu funkcjonowania ekosystemów ujścia i delty oraz stworzyć naturalne cechy terenu, które działają jako bufory burzowe, chroniąc w ten sposób ludzi i mienie przed szkodami powodziowymi, również związanymi ze wzrostem poziomu mórz i gwałtownymi burzami.

Poprawa zdolności magazynowania wody na równinie zalewowej za pomocą środków zatrzymywania wody naturalnej (NWRM) jest częścią rekultywacji i odbudowy rzek i może być raczej przydatna do zmniejszenia ryzyka powodziowego. Wdrożenie NWRM może mieć miejsce również na użytkach rolnych; ogólnie rzecz biorąc, grunty pozostają własnością rolników i są wykorzystywane do tymczasowego magazynowania wody. Obszary retencji mają na celu uzyskanie szczytowego zrzutu rzek, a tym samym zapobieganie powodziom w innych miejscach. Obszary retencji awaryjnej mogą być zlokalizowane wzdłuż głównych rzek, aby otrzymać duże ilości wody w ekstremalnych warunkach, aby zapobiec sytuacjom zagrażającym życiu i dużym szkodom w innych miejscach, np. na obszarach miejskich lub rolniczych.

Inną opcją jest przeniesienie rodzajów użytkowania gruntów podatnych na zagrożenia dla wody i działań na obszary o niższym zagrożeniu powodziowym, co może ułatwić przywrócenie bardziej naturalnych systemów hydrologicznych (zob. wariant adaptacyjny „Odzysk z obszarów wysokiego ryzyka”). Koszt tych środków może być wysoki w przypadku potrzeby wywłaszczenia, rozbiórki i przebudowy infrastruktury i działalności gospodarczej. Rzeki i równiny zalewowe na przeniesionych obszarach mają duży potencjał do odbudowy, co oferuje nie tylko lepsze siedliska, ale przyczynia się do ochrony przeciwpowodziowej poprzez tworzenie nowych obszarów retencji.

W niektórych szczególnych przypadkach środki mogą również dotyczyć dostosowania praktyk pogłębiania do zmian głębokości wody, zdolności żeglownej, erozji i mulacji w rzekach. Jeżeli decyzja o pogłębieniu kanałów nawigacyjnych dla ruchu żeglugowego zostanie uznana za nieuniknioną, pogłębianie powinno być realizowane z minimalizacją skutków lub poprzez zapewnienie utrzymania odpowiednich warunków ekologicznych na obszarach przyległych, np. poprzez tworzenie stref buforowych. Stosowanie (i finansowanie) rekultywacji rzeki i jej obszarów zalewowych, również jako podejście kompensujące pogłębienie kanału nawigacyjnego, może zapewnić utrzymanie siedlisk i ich usług (takich jak ochrona przeciwpowodziowa).

Rośnie zainteresowanie Europą rekultywacją rzek i terenów zalewowych, podobnie jak w przypadku programu planowania przestrzennego „Pokój dla Rzeki” w Holandii. Program ten obejmował szereg środków prowadzących do rekultywacji i odbudowy dolin rzek i terenów zalewowych, aby stworzyć więcej miejsca dla rzek i zmniejszyć poziom wody, takie jak: opuszczanie równin zalewowych, przenoszenie wałków dalej w głąb lądu, opuszczanie wałów wzdłuż rzek i pogłębianie letnich łóżek. Inne przykłady to plan gospodarowania wodami w dorzeczu Anglian w Zjednoczonym Królestwie, który obejmuje różne projekty odbudowy rzek mające na celu złagodzenie skutków zmian hydromorfologicznych. Inne interwencje w zakresie odbudowy obszarów zalewowych są napędzane ramową dyrektywą wodną, np. tymi, które mają miejsce w Nadrenii-Süd na Górnym Renie, Bourret nad Garonne i Long Eau River w Anglii. Wiele projektów dotyczących odbudowy rzek jest współfinansowanych w ramach unijnego programu LIFE. Projekty te są często tworzone i realizowane poprzez zachęcanie do współpracy między inżynierią wodną, ochroną przeciwpowodziową, gospodarowaniem gruntami i ochroną przyrody.

Dodatkowe Szczegóły
Źródło informacji

Szczegóły adaptacji

Kategorie IPCC

Strukturalne i fizyczne: opcje adaptacji oparte na ekosystemie

Udział zainteresowanych stron

Wdrożenie tego wariantu dostosowawczego wymaga zaangażowania różnych podmiotów (zarządców rzek, rolników, mieszkańców wsi itp.), które powinny być zaangażowane w celu umożliwienia przyjęcia wariantu adaptacyjnego. Wczesne zaangażowanie kluczowych zainteresowanych stron ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego zarządzania wszelkimi konfliktami, np. związanymi z użytkowaniem gruntów i nieruchomościami gruntowymi.

Czynniki sukcesu i czynniki ograniczające

Wdrożenie środków odbudowy rzek i terenów zalewowych może mieć negatywny wpływ na żeglugę oraz różny wpływ (zarówno pozytywny, jak i negatywny) na turystykę, rolnictwo i drenaż. Ogólnie rzecz biorąc, ma on mieć pozytywny wpływ na różnorodność biologiczną i ochronę siedlisk. Jednak nie zawsze jest to wykonalne, ponieważ czasami sztuczne brzegi rzek nie pozwalają na naturalną rekultywację rzeki.

Czynniki sukcesu obejmują zazwyczaj silną współpracę między administracjami publicznymi i innymi zainteresowanymi stronami, zwiększanie wsparcia i zwiększanie świadomości społecznej. Ponieważ środki rehabilitacyjne są bardzo specyficzne dla danego przypadku, ich skuteczność i skuteczność są również bardzo zależne od warunków lokalnych i stosowanych środków.

Koszty i korzyści

Korzyści z rehabilitacji i rekultywacji rzek i terenów zalewowych obejmują:

  • Zwiększoną ochronę przed powodzią związaną z wysokimi opadami atmosferycznymi, ze względu na zwiększoną przepustowość systemu rzecznego podczas powodzi i/lub zmniejszoną prędkość przepływu wody;
  • Zwiększona ochrona przed powodziami w związku ze wzrostem poziomu mórz i gwałtownymi burzami dzięki działaniu buforowemu obszarów podmokłych ujścia i delty;
  • Ochrona siedlisk przyrodniczych, lepsza łączność ekologiczna i związane z tym pozytywne skutki dla różnorodności biologicznej;
  • Utrzymanie funkcji ekosystemów wodnych i związanych z nimi usług dla społeczeństwa ludzkiego;
  • Zwiększone ładowanie wód gruntowych.

Bierna rekultywacja rzek, taka jak porzucenie utrzymania rzek, która jest tańsza i łatwiejsza do zastosowania na dłuższych odcinkach rzeki, może prowadzić do porównywalnych pozytywnych skutków dla środowiska na obszarze zlewiska jak drogie techniki aktywnego odnowy.

Koszty mogą mieć różny charakter (np. inwestycje, utrzymanie, rekompensata itp.) i różnią się znacznie w Europie i w poszczególnych przypadkach. Na przykład w przypadku programu „Pokój dla Rzeki” w Niderlandach utworzenie środków w zakresie magazynowania wody w gospodarstwach może być z roku na rok rekompensowane szacunkowymi szkodami w uprawach lub wypłacane raz za zmniejszenie wartości gruntów. Oba rodzaje kosztów zależą od prawdopodobieństwa zalewania.

Rekultywacja i odbudowa rzek i terenów zalewowych, w tym NWRM, przyczyniają się do osiągnięcia celów kluczowych polityk UE, takich jak ramowa dyrektywa wodna, dyrektywa powodziowa oraz dyrektywa siedliskowa i ptasia. Odbudowę i odbudowę rzek można finansować również w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich wspólnej polityki rolnej (WPR), a także w ramach programów INTERREG (Europejska Współpraca Terytorialna, Europejska współpraca terytorialna) i LIFE+.

Czas wdrożenia

Czas wdrożenia zależy w dużej mierze od skali stosowania, szczególnych warunków obszaru interwencji i przyjętych środków. Ogólnie rzecz biorąc, rekultywacja i odbudowa rzek i terenów zalewowych jest złożonym procesem, wymagającym długotrwałej interwencji. Może on wahać się od 1 roku (np. w przypadku bardzo konkretnej i ograniczonej interwencji, jako pogłębianie lub tworzenie stref buforowych) do ponad 25 lat (np. w przypadku programu „Pokój dla rzek”).

Okres użytkowania

Jeśli stale utrzymuje się większość interwencji rehabilitacyjnych może trwać w nieskończoność.

Źródło informacji

Bibliografia:

Bölscher, T.; Slobbe, E.J.J. van; Vliet, M.T.H. van; Werners, S.E., (2013). Adaptacja punktów zwrotnych w odrestaurowaniu rzeki? Walizka łososia Renu. Zrównoważony rozwój 5 (2013)6.

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Apr 04 2024

Akcje Dokumentu