Start Baza danych Warianty adaptacyjne Kampanie uświadamiające na temat zmiany zachowań

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
The European Climate and Health Observatory is undergoing reconstruction until June 2024 to improve its performance. We apologise for any possible disturbance to the content and functionality of the platform.
Adaptation option

Kampanie uświadamiające na temat zmiany zachowań

Środek ten obejmuje działania promujące świadomość na temat zmienionych warunków w kontekście zmiany klimatu i przystosowania się do niej. Nie wszystkie zainteresowane strony są jednak świadome i informowane o swojej podatności na zagrożenia oraz o środkach, jakie mogą podjąć w celu proaktywnego przystosowania się do zmiany klimatu. Podnoszenie świadomości jest zatem ważnym elementem procesu przystosowania się do zmiany klimatu w celu zarządzania skutkami zmiany klimatu, zwiększenia zdolności adaptacyjnych i zmniejszenia ogólnej podatności na zagrożenia.

Świadomość społeczna jest ważna dla zwiększenia entuzjazmu i wsparcia, stymulowania samomobilizacji i działania oraz mobilizowania lokalnej wiedzy i zasobów. Podnoszenie świadomości politycznej jest ważne, ponieważ decydenci i politycy są kluczowymi podmiotami w procesie dostosowawczym. Podnoszenie świadomości wymaga strategii skutecznej komunikacji, aby osiągnąć pożądany rezultat. Połączenie tych strategii komunikacyjnych dla docelowej grupy odbiorców w danym okresie można ogólnie opisać jako „kampania uświadamiająca”. Cel kampanii uświadamiających najczęściej różni się w zależności od kontekstu, ale ogólnie obejmuje rosnącą troskę, informowanie docelowej grupy odbiorców, tworzenie pozytywnego wizerunku i próby zmiany ich zachowania.

Chociaż podnoszenie świadomości jest często uważane za ważne na pierwszych etapach procesu adaptacji, badania pokazują, że poziomy świadomości zmieniają się w czasie pod wpływem zmiennych zewnętrznych. Na przykład film Al Gore „Niewygodna prawda” (2006) i Pokojowa Nagroda Nobla IPCC mają pozytywny wpływ na świadomość społeczną, podczas gdy mroźne zimy 2011/2010 w Europie, drobne błędy IPCC i e-maile CRU (Climate Research Unit) negatywnie wpłynęły na akceptację zmian klimatycznych przez społeczeństwo i zwiększyły sceptycyzm publiczny. Dlatego podnoszenie świadomości jest ważne nie tylko na pierwszych etapach procesu, ale jest integralną częścią całego procesu w celu utrzymania i podniesienia ogólnego poziomu świadomości.

Kampanie informacyjne mogą dotyczyć grup osób w regionie dotkniętym szczególnym zagrożeniem klimatycznym, grup zainteresowanych stron, ogółu społeczeństwa itp. Ostatecznym celem takich kampanii jest osiągnięcie długotrwałych zmian behawioralnych. Podnoszenie świadomości dotyczy wiedzy osób i organizacji. Jego celem jest dopilnowanie, aby wszystkie właściwe organy regionalne i subregionalne zrozumiały wpływ i podjęły działania mające na celu reagowanie na niektóre skutki klimatyczne. Jednak mogą one również skupić się na pewnym wpływie, który jest uważany za największy, np. Holandia „Żyj z wodą”. Kampanie takie są w większości uważane za skuteczne, jeżeli obsługuje się kilka sposobów komunikacji: rozpowszechnianie materiałów drukowanych; organizowanie publicznych spotkań i szkoleń; profesjonalna konsultacja; komunikacja i informowanie za pośrednictwem mediów społecznych i środków masowego przekazu; wykorzystanie nieformalnych sieci do rozpowszechniania informacji. Można go połączyć z utworzeniem zespołów samoobrony społeczności, które promują samodzielność wśród mieszkańców i przedsiębiorstw w celu zminimalizowania ryzyka dla bezpieczeństwa osobistego i szkód majątkowych, np. podczas powodzi.

Istnieją różne formy mediów, za pośrednictwem których wiadomość może być przekazywana, na przykład za pośrednictwem telewizji, internetu i gazet. Ponadto opracowano kilka narzędzi w celu zwiększenia świadomości decydentów (zob. na przykład narzędzia internetowe na stronie internetowej UKCIP) orazświadomość społeczeństwa (zob. np. gry planszowe „Keep it Cool”, „Ludo” i „Clim-ATIC”).

Duże kampanie uświadamiające na temat zmiany klimatu są często mieszanką środków łagodzących, efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju, a nie środków przystosowawczych. Na przykład kampania Komisji Europejskiej „ You Control Climate Change” (2006 r.) ma na celu informowanie osób o zmianach klimatu, inicjowanie proaktywnych dialogów i dążenie do (małych) zmian behawioralnych bez wpływu na codzienne życie jednostki, dając im poczucie upodmiotowienia i osobistej odpowiedzialności. Docelowymi odbiorcami są w szczególności osoby, które są „czasami aktywne” w kwestiach środowiskowych (42 % obywateli UE). Strategia Komisji polegała na zajęciu się sceptycyzmem tej docelowej grupy poprzez zmniejszenie sceptycyzmu i przekonanie ich, że indywidualne działania są wartościowe i mogą prowadzić do znacznego wkładu w ograniczenie zmiany klimatu. Aby osiągnąć ten cel, UE mocno zainwestowała w narzędzia takie jak reklama, strona internetowa, wystawy, relacje z mediami, wydarzenia i programy szkolne zarówno na szczeblu europejskim, jak i krajowym. Ponadto UE finansowała krajowe kampanie uświadamiające w swoich państwach członkowskich. W 2008 r. UE wniosła dodatkowe wysiłki na Węgry, Polskę, Republikę Czeską, Rumunię i Bułgarię, gdzie krajowe kampanie informacyjne nie zostały jeszcze zrealizowane.

Dodatkowe Szczegóły
Źródło informacji

Szczegóły adaptacji

Kategorie IPCC

Społeczne: behawioralne, Społeczne: opcje edukacyjne

Udział zainteresowanych stron

Przystosowanie się do zmiany klimatu wymaga wspólnych wysiłków osób fizycznych, przedsiębiorstw, przemysłu, rządów i innych podmiotów, które zmagają się ze skutkami zmiany klimatu. Kampanie informacyjne są często skuteczniejsze, jeżeli w rozwój i rolę strategii zaangażowane są odpowiednie zainteresowane strony lub organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska. Często znają „swoich” klientów lepiej i najlepiej się z nimi komunikują. Włączenie ich również często zwiększa wiarygodność kampanii i daje możliwość dźwigni finansowej.

Czynniki sukcesu i czynniki ograniczające

Ogólnie rzecz biorąc, gospodarstwa domowe często nie są świadome skutków zmiany klimatu i możliwości przystosowania się do niej. Dalsze nieznane koszty środków i nieznana skuteczność środków stanowią barierę dostosowawczą. Kampania uświadamiająca może rozwiązać te problemy. Kluczowymi punktami sukcesu są:

  • priorytety dotyczące określenia grupy docelowej należy ocenić poprzez zrozumienie, kto jest najbardziej podatny na zagrożenia i kto najprawdopodobniej zyska;
  • jasne komunikaty, aby przyciągnąć uwagę docelowego;
  • komunikaty powinny stanowić przekonujące uzasadnienie osobistej motywacji;
  • komunikaty powinny być przekazywane w języku zrozumiałym dla publiczności;
  • komunikaty powinny skupiać się na tym, co można zyskać lub na tym, co można stracić, jeśli adaptacja nie nastąpi;
  • komunikaty powinny być bardzo precyzyjne na temat tego, co dana osoba może zrobić, aby zmniejszyć to szczególne ryzyko;
  • komunikaty powinny zachować odpowiedzialność i odpowiedzialność na każdym szczeblu;
  • strategia komunikacji powinna być dostosowana do docelowej grupy odbiorców (na przykład młodzieży za pośrednictwem internetu);
  • model kampanii i sposoby komunikacji powinny być starannie dobrane, aby komunikat był świeży i interesujący.

Koszty i korzyści

Podnoszenie świadomości jest złożonym zadaniem, którego wyniki są trudne do przewidzenia. Chociaż bardzo trudno jest zmierzyć skuteczność kampanii uświadamiających, ponieważ istnieje niewiele wskaźników rezultatu, często prowadzone badania jakościowe i ilościowe mogą dostarczyć cennych informacji. Badanie przeprowadzone w 2011 r. wśród osób z 12 krajów UE wykazało, że średnio 49 % respondentów było poinformowanych o przyczynach zmiany klimatu (n=13091), czyli o 6 % mniej niż w tym samym badaniu w 2009 r., spowodowanym wzrostem liczby osób, które twierdziły, że czują się „nieświadomie” (z 9 % do 15 %). Mniej niż połowa respondentów (46 %) była poinformowana o sposobach radzenia sobie ze zmianą klimatu (w tym adaptacją), która jest o 5 % niższa niż w tym samym badaniu w 2009 r. W sprawozdaniu stwierdza się, że „ogólnie rzecz biorąc, można zaobserwować spadek poziomu postrzeganej przez siebie świadomości na temat zmian klimatu wśród respondentów
z 12 badanych państw członkowskich”.

Opcje samopomocy pomagają w tworzeniu odpornych społeczności. Przywódcy regionalni i lokalni są zazwyczaj bardziej wiarygodni niż odpowiednicy krajowi. Opcja może być skuteczna, prowadząc do zmniejszenia szkód majątkowych przy stosunkowo niskich kosztach inwestycji.

W 2013 r. przyjęto unijną strategię przystosowawczą. Za ważne elementy tej strategii uznaje się szerzenie świadomości i uwzględnianie kwestii przystosowania się do zmiany klimatu.

Czas wdrożenia

1-5 lat

Okres użytkowania

Źródło informacji

Bibliografia:
Projekt DG ENV ClimWatAdapt abd FP6 – Strategie łagodzenia i adaptacji ADAM.

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Aug 17 2023

Akcje Dokumentu